تاريخ انتشار :سه شنبه ۱۸ خرداد ۸۹.::. ساعت : ۹:۳۳ ب.ظ
فاقددیدگاه

ده تعبیر نادرست از موفقیت

1-بعضی از مردم به خاطر گذشته‌شان، تحصیلاتشان و… موفقنیستند.
هیچ کس نمی‌تواند موفق باشد مگربخواهد و سپس برای بدست آوردنشبکوشد.

-2افرادموفق اشتباه نمی‌کنند.
آن‌ها هم مثل مااشتباه می‌کنند فقط اشتباهشان را تکرارنمی‌کنند.

3- برایموفق شدن باید 60 (70، 80، 90 و…) ساعت در هفته کار کرد.
موفقیت به «زیاد» انجام دادن کاری ربطندارد، بلکه بیشتر به «درست» انجام دادن آن ربطدارد.

-4فقط اگرقواعد خاصی را اجرا کنیم موفق می‌شویم.
چهکسی قواعد را به وجود می‌آورد؟ موقعیت‌ها متفاوتند. گاهی لازم است از قواعد خاصیپیروی کنیم و گاهی نیز باید قواعد ساخته خودمان را بکاربندیم.

-5 اگر کمکبگیریم، این دیگر موفقیت نیست.
موفقیت بهندرت در تنهایی رخ می‌دهد. آن‌هایی را که به موفق شدن تو کمک می‌کنند، شناسایی کن. تعدادشان کم نیست.

6- باید خیلی شانس بیاوریم تا موفق شویم.
بله، کمی باید شانس آورد اما بیشتر به کار سخت، دانش و جدیت احتیاجاست.

-7 فقط اگرزیاد پول درآوریم موفقیم.
پول یکی ازنتایج موفقیت است، اما ضامن آننیست.

-8 باید همهبدانند که ما موفق هستیم.
شاید با بدستآوردن پول و شهرت بیشتر، افراد بیشتری از کارتان باخبر شوند. اما، حتی اگر شما تنهاکسی باشید که از این موضوع باخبرید، هنوز آدم موفقی هستید.

-9موفقیت، یک هدفاست.
موفقیت بعد از رسیدن به اهداف بدستمی‌آید. وقتی می‌گویی «می‌خواهم آدم موفقی شوم» از شما سوال می‌کنند: «در چهچیزی؟»

-10به محضاین‌که موفق شویم، گرفتاری‌ها هم تمام می‌شوند.
شاید فرد موفقی باشی، اما خدا که نیستی. پستی و بلندی‌ها در پیش‌اند. ازموفقیت امروزت لذت ببر، فردا روز دیگری است.

 

نظرات بسته شده است.

479