کتابت را جا بگذار

سپتامبر 30th, 2010
  جا گذاشتن کتاب در مکان‌های عمومی رقتاری است که اکنون در ایتالیا و فرانسه هم روبه فزونی گذاشته. کسی که کتابش را در مکانی عمومی رها می‌کند، هویت خود را آشکارنمی‌کند و ادعایی هم بابت قیمت کتاب ندارد، اما یک درخواست از... ادامه