چرا فقط يك عده كم‌سواد حق حرف‌زدن دارند؟

فوریه 5th, 2014
یک عده شدند متولی همه مردم، مشکوک همه مورد تردید     با یک شعار آدم متولی می‌شود؟     دانشگاه‌ها به دولت كمك كنند     این جناح و آن جناح بس است.... ادامه