تاريخ انتشار :چهارشنبه 17 می 2017.::. ساعت : 7:48 ق.ظ
فاقدديدگاه

اثربخشی آموزش خانواده محور بر سلامت روان و تاب آوری زنان

چکیده

زنان دارای همسر معتاد نسبت به زنان دیگر از مشکلات روانی بیشتری رنج می‏ برند و تاب‏آوری کمتری از خود نشان می‏ دهند. آموزش خانواده‌محور با هدف ارتقای سلامت روان و افزایش تاب‏آوری می‏تواند به حل مشکلات زنان دارای همسر معتاد کمک کند. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر آموزش خانواده‌محور بر سلامت روان و تاب‏آوری زنان دارای همسر معتاد شهر سبزوار انجام گرفت. پژوهش حاضر نیمه‌تجربی و با استفاده از روش پیش‌آزمون‌ـ پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش را زنان دارای همسر معتادی تشکیل می‏دادند که همسرانشان در سال ۱۳۹۳ تحت درمان مراکز ترک اعتیاد شهر سبزوار بودند. از بین مراجعان، ۳۶ نفر داوطلب شرکت در برنامه آموزشی انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند. داده ‏های مورد نیاز پژوهش با استفاده از پرسشنامۀ جمعیت‌شناسی، پرسشنامۀ آزمون سلامت روانی (GHQ-28) و مقیاس تاب‏آوری کونور و دیویدسون (RSA) جمع‏ آوری شد. داده ‏های به‏ دست‌آمده با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تحلیل شد. یافته‏ های پژوهش نشان داد که آموزش خانواده‌محور بر افزایش سلامت روان ( ۰/۰۰۱ P<، ۴۶/۷F=) و تاب‏آوری ( ۰/۰۰۱ P<، ۱۱/۸F=) زنان دارای همسر معتاد تأثیر مثبت و معناداری داشته است. بنابراین، شرکت زنان دارای همسر معتاد در دوره ‏های آموزشی خانواده‌محور می ‏تواند موجب افزایش سلامت روان و تاب‏آوری آن ‏ها شود.

کلیدواژه ها: آموزش خانواده‌محور؛ تاب‏آوری؛ سلامت روان؛ معتاد

نویسنده:

علی محمد ناعمی: استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، سبزوار، ایران

فصلنامه زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان) – دوره ۱۳، شماره ۱، بهار ۱۳۹۴٫

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید. 

نظرات بسته شده است.