تاريخ انتشار :یکشنبه 27 ژوئن 2010.::. ساعت : 8:35 ب.ظ
فاقدديدگاه

8‌ ‌راه ساده غلبه “بركار امروز را به فردا‌ ‌افكندن”

1- يك ليست از كارهايي را كه بايد انجام دهيد تهيه كنيد.‌

2- هدف از انجام آن كار را در يك جمله بنويسيد.

‌3- به صورت واقع بينانه هـدف گـذاري كنيـد.

‌4- كار را به قطعات كــوچـكـتــر تـقـسـيـم كنيـد.‌

5- كـارهـايـي را كـه مي خواهيد انجام دهيد به‌صورت معني دار طراحي كنيد.

‌6- بابت انجام هر كار به خودتان جايزه دهيد.

‌7- تنها به كارهايي كه برنامه ريزي كـــرده ايـــد عــمـــل كـنـيــد.‌

8- زمــانــي را بــه يك كار اختصاص دهيد و سپس آن زمان را 2 برابر كنيد! ‌

نظرات بسته شده است.