تاريخ انتشار :یکشنبه 12 ژوئن 2011.::. ساعت : 10:07 ق.ظ
فاقدديدگاه

تفاوتهای زنان و مردان

 هر كسي را بهر كاري ساختند ميل آن را در دلش انداختند/ مولوي……….

علاوه بر تفاوت هاي فردي بين انسان ها به طور كلي، و بين زن و مرد نيز بهطور اخص تفاوت هاي بارز چشمگيري از نظر جسماني و رواني وجود دارد و همين امر توجهمتخصصين و صاحب نظران را به خود جلب كرد و نقطه عطفي در باب انجام مطالعات در موردزن ها و مقايسه آن با مردها شد. مطالعه جنسيت و تفاوت هاي جنسي همواره مورد توجه وعلاقه پژوهشگران بوده است. روان شناسان در بررسي تفاوت هاي جنسي توجه خويش را بهزنان معطوف كردند، اما چون بيشتر اين پژوهشگران مرد بودند به طور طبيعي فعاليت هايپژوهشي آنان نيز متأثر از جهت گيري هاي جنسي آنان بود

تصوراتقالبي و كليشه اي در مورد زنان


باورهاي قالبي، همانا ذهنيت هاي ايستا و ثابتي هستند كه پايه هاي عمليندارند و مردم به مردان يا زنان نسبت مي دهند، به عبارت ديگر مردم پيشاپيش ويژگيهاي خاصي را به دو جنس نسبت مي دهند. امروزه در دانشگاه هاي برخي كشورها اين باوررواج دارد كه زنان با مردان از لحاظ روان شناختي و فيزيولوژيكي تفاوت دارند. بهعلاوه تحقيقات امروزي نشان مي دهد كه اين باورهاي قالبي از سال ۱۹۷۲تاكنون تغييرات محسوسي نداشته است.


اكثريت مردم صفات زير را از ويژگي هاي جنس زن مي دانند:

محافظه كار و خويشتندار


دلواپس عواطف و احساسات ديگران


داراي گرايشات ديني عميق


ميل به امنيت خواهي فراوان


تمايل و علاقه شديد به هنر و ادبيات


به سادگي، عواطف لطيف را به زبان آوردن

و خصوصيات زير را به مردان نسبت مي دهند:


بسيار مستقل است.


پرخاشگر و سلطه طلب است.


به سادگي تحت تأثير قرار نمي گيرد.


عميقاً شيفته رياضيات و مقولات علمي.


در برابر بحران ها، خويشتنداري خود را حفظ مي كند.


در بسياري از زمينه ها فعال بوده و تمايلات رقابت جويي عميقيدارد.


تقريباً بسان يك رهبر عمل مي كند.


معتمد به نفس بوده و بسيار جاه طلب است.


عميقاً به آداب و شيوه هاي جهان آگاه است.


برخي كليشه ها نه تنها در قياس با ساير فرهنگ ها متفاوت است بلكه اين موضوعدر ميان نژادها و طبقات اجتماعي نيز تفاوت دارد. مثلاًً كليشه هايي سفيد پوستان ورنگين پوستان متفاوت هستند. روان شناساني چون «لاندرين»، با توجه به تحقيقاتي كهانجام داده اند به نتايجي نيز دست يافته اند. مثلاً وي زماني كه زنان سفيد پوست رابا زنان سياه پوست مقايسه مي كرد به كليشه هاي چون وابستگي بيشتر، احساساتي بودنبيشتر و هوشمندي بيشتر دست يافت در صورتي كه زنان سياه پوست را خرافاتي و ستيزه جويافت.


ديدگاههاي كليشه اي راجع به مردان


همانطور كه در مورد زنان كليشه هايي رواج دارد، اين مسئله در مورد مرداننيز صدق مي كند. ويژگي هاي ايده آل اجتماعي مردان بايد شامل صفاتي چون پرخاشگري،استقلال و خودكفايي، غير احساسي بودن و اعتماد به نفس باشد.

پژوهش هاي انجام شده نشان مي دهد كه چهار عامل اصلي در پايداري باورهايقالبي در مورد مردان نمود آشكار دارند:
۱) مردانگي طلب مي كند كه هرگونه خصوصيات زنانه از مردان دور باشد

۲) مردان بايد نماد «چرخ بزرگ» باشند. مرد بايد كامياب شود و همگان به ديدهاحترام به او بنگرند و نان آوري بزرگ باشد.

۳) مرد بايد نماد اعتماد به نفس، نيرومندي و خود اتكايي باشد.

۴) مرد بايد پرخاشگر و قدرتمند باشد و از ابراز خشونت و جسارت ابايي نداشتهباشد.


تغييراتنقش هاي مردان

القائات گذشته با هنجارهاي امروزي مردان متفاوت است. در گذشته مرد ايده آلكسي بود كه قدرت پرخاشگري داشته باشد. ليكن امروز اين صفت سرزنش مي شود، به علاوهدر گذشته مرد مي بايست در فضاي كاري، قاطعيت و خشونت از خود نشان دهد، ليكن امروزههنر در اين است كه شخص هر چه بيشتر با همكاران خويش هماهنگ و همسو باشد.
نقش هاي سنتي مردان توسط جامعه شناسان و انسان شناسان مورد مطالعه قرارگرفته است. امروزه اوضاع دگرگون شده است، زيرا كار كردن در كارخانجات و شركت ها وموفق شدن، مستلزم ويژگي هايي مي باشد كه به جاي زورمندي محتاج ظرافت و هوشمندي است. مرد امروزي بايد به طور مطلوب با همكاران خويش تعامل داشته باشد و با مساعدت آنانبه اهداف عاليه خويش برسد. به علاوه مردان امروزي بايد خويشتن دار باشند، ليكن بايد حساسيت هاي عاطفيخويش را نيز ابراز نمايند.


مقايسهروان شناسي زن و مرد

گوهر وجودي زن و مرد يكي است، هر دو انسانند و طبيعتاً با يكديگر شباهت هايبسيار دارند، ضمن آنكه در مواردي با يكيگر تفاوت دارند. متأسفانه پژوهش ها و گرايشهاي علمي بيشتر به تفاوت هاي زن و مرد، و نه بر شباهت هاي آنها تكيه دارد. افزون برآن جنس زن و مرد در پاره اي از ويژگي ها همپوشي هاي زيادي را نشان مي دهند كه دراين مورد بايد به توزيع فراواني اين ويژگي ها در دو جنس توجه كرد و دريافت كهميانگين نمره هاي هر گروه در مقايسه با ديگري در آزمون هاي مربوطه چه ميزانياست

 

نظرات بسته شده است.