تاريخ انتشار :چهارشنبه 9 آوریل 2014.::. ساعت : 11:06 ب.ظ
فاقدديدگاه

توسعه استان اردبيل وتدبیر مدیر ارشد استان

ديرزماني است بحث توسعه و پيشرفت درميان ملل مختلف به مبحث اصلي زندگي آنان تبديل شده است، متفكران و انديشمندان جوامع گوناگون راجع به كيفيت و كميت توسعه نظريه ها وتئوريهاي متعددي مطرح نموده اند، حتي در رشته هاي مختلف علوم هم مباحث توسعه و پيشرفت مورد بحث وبررسي قرار مي گيرد، درمكاتبات گوناگون فكري – عقيدتي هم توسعه و انكشاف وترقي از منظرفكري-ايدئولوژيكي تأثيرپذير بوده و مورد بحث و ارزيابي قرارگرفته است.

ايران اسلامي باهمه قدمت، اصالت و عظمت تاريخي و گستره جغرافيايي اش درمنطقه خاورميانه و درميان كشورهاي مسلمان و كشورهاي موسوم به جنبش عدم تعهد و كشورهاي جنوب (ازلحاظ توسعه يافتگي) و به عبارت ديگر جهان سوم ازجايگاه و پايگاه خاص برخوردار است و بخاطر اهميت اقتصادي و ژئوپوليتيكي پيوسته مورد دقت و توجه ملل مختلف خصوصاً دولتهاي غربي و از لحاظ اقتصادي پيشرفته دنيا قرارگرفته است(كه پرداختن به اين مباحث مجال ديگري مي طلبد)!

در محدوده سرزمين وسيع ايران اسلامي با 31استان و با همه استعدادهاي طبيعي،انساني و بانعمت هاي فراوان خدادادي ازلحاظ آب و خاك برخوردار ميباشد، مباحث مربوط به توسعه وعمران و پيشرفت و رفاه پيوسته از دغدغه هاي مهم ساكنين اين مرز و بوم بوده است اگر به لحاظ وابستگي سياسي-اقتصادي در رژيم گذشته درجه توسعه يافتگي كشور در يك وضعيت خاصي قرارداشت در بعداز پيروزي انقلاب شكوهمنداسلامي، نگرش رژيم  نوپاي حاصل از انقلاب به كرامت انساني، رفع محروميت هاي مادي و معنوي از ايران و ايراني و برداشتن زنجيرهاي قفل شده به پاي انسان ايراني و آزادي و شكوفايي وطن كه در نهايت در شعاراستقلال و آزادي و جمهوري اسلامي تبلور يافت و رهايي ازهرگونه اسارت و رفع نيازمندي هاي اقتصادي، معيشتي، علمي و آموزشي و دهها موارد ديگر از اهداف اصلي انقلاب و انقلابيون و قاطبه ملت ايران بود، در همان سالهاي اول پيروزي انقلاب ازسوي قدرتهاي سلطه گر جهان، جنگي خانمان سوز و ويرانگر برملت ايران تحميل گرديد، امّا همان اراده مصمم و پولادين ملت و رهبري بي نظير امام خميني(ره) اين مصيبت بزرگ را پشت سرگذاشت و از فرداي جنگ هم مبارزه با عقب افتادگي هاي 200ساله استبداد شاهان جبار و همينطور رفع  و يرانيهاي ناشي از جنگ به سرعت آغاز گشت و هزاران پروژه و طرح بزرگ و كوچك كه باعث رفع مشكلات و محروميت ها گرديد به سرانجام رسيد.

امروزه دربحث توسعه استانها و مناطق مختلف كشور يكي از مباحث اصلي توسعه استان اردبيل در وهله اول تعيين محورهاي اصلي توسعه و تعيين مسيرهاي پيشرفت استان ميباشد! تجربه استانها و مناطق بيشتر برخوردار و باتوسعه نشانگر موفقيت هاي خوبي درجهت حل مشكلات، معضلات فقر،بيكاري و بيسوادي در آن مناطق است و اين اقدام مهم و اساسي به دست افراد توانمند و متخصصين امر محقق ميگردد، البته مديران توانمند با قابليت هاي خويش توان هدايت ابزار و وسايل لازم براي فراهم نمودن شرايط توسعه در مناطق خود هستند و موتور محركه توسعه درمناطق مختلف مسئوليت خود به حساب مي آيند، بديهي است كه مديران بدون تحقق شروط ديگر مانند سرمايه و ابزار نخواهند توانست آنطور كه مطلوب شان هست به اهداف توسعه دست يابند، امّا مديران كارآمد در همين استانهاي كشورمان به خوبي نشان داده اند كه از عهده انجام كارهاي بزرگ بر مي آيند،

توان بالاي مديران نخبه در استفاده حداكثري از پتانسيلهاي مناطق، اين اميد را در دلها ايجاد ميكند كه به آينده خوبي در استان هم اميدوار باشيم!

در طول سالهاي بعد ازانقلاب مخصوصاً بعد از استان شدن اردبيل به سبك و سليقه اي كه ما در ماههاي اخير شاهد آن هستيم هيچوقت بحث شناسايي پتانسيل ها و تعريف مشخص و معين از محورهاي توسعه استان اردبيل نشده است، اگر امروز محورهاي توسعه استان اردبيل، كشاورزي، گردشگري و صنايع مرتبط با بخش كشاورزي و بخش گردشگري، در كنار آنها لزوم حضور صنايع بزرگ مشابه صنعت ذوب آهن يا صنعت تراكتورسازي و غيره دربرنامه هاي ابلاغي مدير ارشد استان ديده ميشود تصادفي و تكراري نيست، اين مسائل و حل شناخت دقيق از استان است، شايد در گذشته هم در اين ارتباط و يا مشابه موارد مذكور مسايلي مطرح مي شد، امّا نگرش برنامه محور، دورانديشانه ومتعهدانه استاندار جديد اردبيل باآن سابقه علمي-اجرايي و تفكر توسعه محور و نوانديشانه درعرصه اقتصاد و اشتغال و موشكافي درمباحث مرتبط با توسعه و اشتغال ترديدي باقي نمي گذارد كه ديدگاه حاكم بر استان نسبت به گذشته ها يك ديدگاه و تفكر جديدي است كه دغدغه حل مشكلات اقتصادي ومعيشتي و قدم نهادن در راه توسطعه پايدار براي استان اردبيل را به ارمغان آورده است.

مرحله بعدي را بايستي مرحله اجرايي و عملياتي نمودن اين تفكر و برنامه دانست، دراين مرحله بكارگيري استعدادهاي انساني و طبيعي و استفاده از تمام ظرفيت هاي موجود و جلب و جذب سرمايه و امكانات ديگر خارج از استان در روش كاري مديريت ارشداستان به چشم مي خورد و دقيقاً اين همان حركت اصولي در توسعه وحركت درمسير تعريف شده توسعه استان است!

گام بعدي در اين راستا نگاه اعتدالي و همسو با سياستهاي كلان كشوري از يكطرف و توجه به توانمنديها و شرايط درون استاني ازطرف ديگر و اهميت دادن به بحث هماهنگي با مسئولان و متوليان اموراستان از نماينده محترم ولي فقيه در استان گرفته تا تعامل و همكاري با نمايندگان استان درمجلس شوراي اسلامي و نهادهاي مردمي متشكل از شوراهاي اسلامي، نخبگان سياسي،اقتصادي و فرهنگي در قالب تشكلهاي سياسي، بخش خصوصي اقتصاد و سازمانهاي ريز و درشت فرهنگي و هنري استان اعم از هيئت هاي مذهبي، گروههاي رسمي و غيررسمي فرهنگي و مشابه آن را در برنامه هاي كاري استاندار به عينه مي توان مشاهده نمود!

در نهايت كنارهم قراردادن همه اين موارد يك توان سياستگذاري درحدّ بالاتر را مطالعه مي كند و براي تحقق آن هم يك ارتباطات قوي اداري، شخصيتي و حاكميتي را ايجاد ميكند كه خوشبختانه اين هم در نزديك به 4ماه فعاليت مدير ارشد استان مشاهده مي شود و صد البته همراهي و همدلي همشهريان و هم استاني هاي خارج استان و داخل استان ضروري و حياتي است و برماست كه اين فرصت را قدر بدانيم و حقيقتاً دست تواناي فرزند پرتلاش و تيزبين استان را بگرمي بفشاريم وبه كمك و ياري اش بشتابيم تا در مسيراهداف بزرگي كه تعريف نموده است گامهايش را محكم تر بردارد و به تحقق آرزوهاي انساني و متعالي اش دست ياري برسانيم!

به اميد آنروز و به اميد سعات و رفاه هم استاني هاي عزيزاردبيل

دکترتوكل لطفي

 

نظرات بسته شده است.