تاريخ انتشار :یکشنبه 27 مارس 2011.::. ساعت : 2:14 ق.ظ
فاقدديدگاه

نمونه سوالات جامعه شناسی 1

 

نمونه سوالات جامعه شناسی 1 (چاپ 89(

1-کنش های انسانی چه نوع کنشی است و چه کنش های دیگری به غیر از کنش های انسانی وجود دارد؟

کنش طبیعی ، کنش حیوانی ، به فعالیتی که انسان آگاهانه و بااراده انجام می دهد کنش انسانی نام دارد.

2-کنش های انسانی چند دسته اند؟

کنش های درونی مثل فکر کردن و کنش های بیرونی مثل خندیدن 2-کنش های فردی مثل تلویزیون روشن کردن و کنش های اجتماعی مثل درس دادن معلم و گوش دادن دانش آموز

3-ویژگی های کنش های انسانی را نام ببرید.

1-آگاهانه بودن 2-ارادی بودن 3-هدفدار بودن 4-معنادار بودن 5-تناسب زمان و مکانی

4-ادراک یک کنش..درونی…است.

5-رفتاری مثال بزنید که که ویژگی های مختلف داشته باشد.

6-کنش های انسانی چه پیامدهایی دارد؟

پیامدهای ارادی و غیرطبیعی2-پیامدهای طبیعی یا غیر ارادی

7-پیامدهای طبیعی و غیرارادی چه پیامدهایی هستند؟

پیامدهایی که به طور حتم انجام می شود ، پیامدهای طبیعی هستند مانند نگاه کردن فرد باسواد به نوشته های کتاب که پیامد طبیعی آن خواندن است.

8-پیامدهای ارادی و غیرطبیعی را تعریف کنید.

پیامد کنشی است که به اراده ی انسان بستگی دارد و انسان متناسب با شرایط به آن فکر می کند یا به دنبال آن نیست(هم احتمال دارد که اتفاق بیفتد و هم احتمال دارد که اتفاق نیفتد.)

درس2

1-علوم انسانی را تعریف کنید.

علومی هستند که کنش های انسانی و پیامدهای آن را مورد مطالعه قرار می دهد.

2-چند مورد از دانش هایی که جز علوم انسانی هستند را نام ببرید و دلیل این که جز علوم انسانی هستند را بنویسید.

1-علوم سیاسی:به بررسی روابط بین نظام های سیاسی می پردازد.2-جغرافیای انسانی:چون به مطالعه ی روابط بین انسان و طبیعت می پردازد. 3-روان شناسی: چون به مطالعه ی رفتارهای انسان و رابطه ی بین روان انسان و رفتارهای ادبی می پردازد.

3-ویژگی علوم انسانی را بنویسید.

1- به بررسی کارهای کارهای آگاهانه و ارادی انسان می پردازد.2-قابل اندازه گیری و محاسبه و بررسی است.3-این علوم موضوعاتی که انسانی اسن ولی خارج از اراده ی انسان است را مورد بحث قرار نمی دهد مانند پزشکی

4-علوم انسانی با علوم طبیعی چه تفاوتی دارد؟

1-تفاوت در موضوع مورد مطالعه است که در علوم انسانی ، کنش های انسان است و در علوم طبیعی پدیده های طبیعت خارج از اراده ی انسان است.2-روش بررسی و مطالعه ی علوم انسانی با علوم طبیعی متفاوت است.3-علوم انسانی با شناخت انسان در ارتباط است ولی علوم طبیعی مستقل از فهم انسان است.

5-متافیزیک (فلسفه) با علوم انسانی چه تفاوتی دارد؟

علوم انسانی کنش های انسان را در شرایط مختلف بررسی می کند ، که مخصوص فقط انسان است ولی متافیزیک و فلسفه کل موجودات عالم را از نظر بودن یا نبودن مورد بررسی قرار می دهد.

درس 3

1-برای مقایسه ی دو موضوع یا رشته ی علمی به چه چیزهایی نیاز داریم؟

نیازمند معیار و ملاک هستیم تا بتوانیم براساس آن قضاوت کنیم.

2-رشته های علمی را با چه معیاری می توانیم مقایسه کنیم؟

1-آینده ی شغلی 2-فایده و شناختی که به انسان می دهد.

3-معیار آینده ی شغلی تحت تأثیر چه عواملی تغییر می کند؟

شرایط اقتصادی ، اجتماعی و محیطی موجب تغییر ملاک های آینده ی شغلی می شوند.

4-علوم طبیعی چه فایده هایی دارد؟

1-شناخت طبیعت 2-پیش بینی حوادث طبیعی و پیش گیری از آن 3-رهاسازی انسان از اسارت طبیعت.

5-منظور از علوم ابزاری چیست؟

علوم طبیعی هستند که ابزار تسلط انسان بر محیط را فراهم می کنند.

6-قواید علوم انسانی را بنویسید.

1-شناخت کنش های انسانی 2- پیش بینی کنش های انسانی 3-بررسی عوامل مؤثر بر کنش های انسانی 4- انتقاد از کنش های منفی انسانی 5-شناخت صحیح راه زندگی 6-ارزش گذاری درباره ی کنش های انسانی 7-آزاد کردن انسان از کنش های ظالمانه ی انسان ها 8-کمک به انسان ها برای استفاده ی صحیح از علوم طبیعی و دانش های ابزاری.

7-چرا به علوم انسانی علوم انتفادی و علوم تفهمی می گویند؟

علوم انسانی چون به فهم فهم معانی کنش های انسانی می پردازد«علوم تفهمی» نامیده می شود.به این علوم چون به انتقاد از کنش های ناپسند آدمیان می پردازد ، «علوم انتقادی» نیز می گویند.

8-چه تفاوتی بین علوم طبیعی و علوم انسانی در صورتی که با مشکل روبرو شوند به وجود می آید؟

اگر علوم طبیعی دچار مشکل شود قدرت نصرف انسان در طبیعت محدود می شود ولی اگر علوم انسانی دچار مشکل شود ، انسان دچار گمراهی و بحران شخصیت و شناخت ارزش های می شود.

9-آیا علوم طبیعی به علوم انسانی نیازمند است؟

بله ، در غیر این صورت انسان زیاده خواه یا زیاده طلب جامعه را به فساد می کشاند.

10-اگر توسعه ی علوم طبیعی یک جانبه باشد چه خطرات به وجود می آید؟

درس 4

1-کنش اچتماعی را تعریف کنید.

کنش هایی که با توجه به دیگران در جامعه انجام می دهیم و دیگران را تحت تأثیر قرار می دهیم ، کنش های اچتماعی گفته می شود.

2-منظور از پدیده های اجتماعی چیست؟

به کلیه ی کنش های اچتماعی و پیامدهایی که در جامعه به دنبال دارد ، پدیده ی اچتماعی می گویند.

3-هر یک از موضوعات زیر را توضیح دهید:

الف)هنجار:مقررات کنش های اجتماعی که مورد قبول جامعه است.

ب)ارزش اجتماعی:اموری که مورد توجه و اهمیت افراد گروه باشد.

ج)جامعه پذیری: به آماده شدن افراد برای پذیرش نقش های اچتماعی گفته می شود.

د)کنترل اجتماعی: مجازاتی که افراد راوادار به رعایت هنجارها می کند.

ه)نقش:جایگاه وعنوانی است که با قرار گرفتن در آن هنجارهای خاصی را باید رعایت کنیم.

و) نظام اجتماعی :به مجموعه ای از نقش هلی متقابل و به هم پیوسته که در جهت رسیدن به یک هدف با یکدیگر همکاری می کنند.

4-هنجارها و ارزش ها با یکدیگر چه رابطه ای دارند؟

هنجارها راه های رسیدن به ارزش ها هستند و در صورتی که شیوه ی عمل کنش های اجتماعی درست تعریف نشود(مشخص نشده باشد) ارزش ها تحقق پیدا نمی کنند.همچنین با تغییر ارزش ه هنجارها تغییر می کند.

5-هنجارها و ارزش ها چه رابطه ای با نقش های اجتماعی دارند؟

هنجارها و ارزش ها انتظارات و توقعات مربوط به هر نقش را مشخص می کنند مثلاً وظایف نقش ها بر تحت تأثیر ارزش ها هنجارهای جامعه تعریف می شود.

6-به چه رفتارهایی نابه هنجارگفته می شود؟

به کنش هایی که با هنجارهای جامعه(مقررات جامعه) ناسازگار باشد ، نابه هنجار گفته می شود.

7-در چه صورت نظام اجتماعی کلان دجار تغییرات می شود؟

در صورتی که خرده نظام های نظام اجتماعی کل دچار تغییر شوند.

8-کنترل اجتماعی با ارزش ها و هنجارهای جامعه چه ارتباطی دارند؟

از طریق کنترل اجتماعی می توان از ارزش ها و هنجارها حمایت کرد و بر اساس ارزش ها و هنجارها افراد جامعه پذیر می شوند و کنترل صورت می گیرد.

درس 5

1-علوم اجتماعی را تعریف کنید.

علمی است که به مطالعه ی کنش های اجتماعی انشان و پیامدهتی آن می پردازد.(علم مطالعه ی پدیده ها و واقعیت های اجتماعی)

2-علوم اجتماعی و علوم انسانی را با یکدیگر مقایسه کنید.

1-موضوع علوم انسانی کنش های انسانی است و لی علوم اجتماعی کنش های اجتماعی است2-علوم انسانی عام تر و وسیع تر از علوم اجتماعی است.3-اهداف و رووش های علوم انسانی با علوم اجتماعی متفاوت است.(علوم اجتماعی به پیش بینی و پیشگیری کنش های انسانی می پردازد.)

3-علوم اجتماعی چه فوایدی دارد؟

1-پیش بینی کنش های اچتماعی و بررسی پیامدهای آن2-فهم کنش های دیگران و همراهی با آن ها 3-ایجاد قدرت داوری نسبت به ارزش ها و رفتارهای دیگران و انتقاد نسبت به خطاهای آن ها 4-واکنش نسبت به دیگران و پیش بینی پدیده های اجتماعی

4-انواع شاخه های علوم اجتماعی را نام ببرید.

تاریخ ، باستان شناسی ، مردم شناسی ، جامعه شناسی ، اقتصاد ، سیاست ، مدیریت ، زبان شناسی ، جمعیت شناسی ، جغرافیای انسانی ، روانشناسی اجتماعی و

5-اقتصاد را تعریف کنید.

علم کنش های اقتصادی انسان در زمینه های تولید ، توزیع و مبادله و مصرف است.

6-سیاست را تعریف کنید.

شیوه ی اداره ی جامعه بر اساس قدرت و حکومت.

7-تاریخ را تعریف کنید.

علمی است که پدیده های اجتماعی را به لحاظ زمانی بررسی می کند.

8-مردم شناسی را تعریف کنید.

برررسی روابط بین اقوام و گروه های محلی ، نژادی و فرهنگی.

9-جامعه شناسی را تعریف کنید.

به مطالعه ی کنش های اجتماعی و نظام های اجتماعی می پردازد.

10-باستان شناسی را تعریف کنید.

بررسی واقعیت های اجتماعی گذشته بر اساس آثارشان را باستان شناسی گویند.

11-حقوق چیست؟

به بررسی قواعد اجتماعی به صورت رسمی می پردازد.

12-انواع جامعه شناسی را تعریف کنید.

1-جامعه شناسی خرد(مطالعه ی کنش های اجتماعی ) 2-جامعه شناسی کلان(بررسی نظام ها و سازمان های اجتماعی)

درس 7

1-منظور از علوم نظری چیست و به چند دسته تقسیم می شود؟

علمی که موضوع آن مستقل از اراده و آگاهی انسان است که شامل:1-فلسفه ی اولی(علیا ، متافیزیک):خداشناسی ، الهیات ، فلسفه به معغنای خاص 2-فلسفه ی وسطی(ریاضیات):ریاضی ، هندسه ، نجوم ، موسیقی 3-فلسفه ی سفلی(طبیعیات):فیزیک ، شیمی ، جغرافی طبیعی ، زیست شناسی ، پزشکی

2-علوم عملی را نام برده و انواع آن را بنویسید.

علومی است که موضوع آن با اراده و آگاهی انسان بوجود می آید و به کنش های انسانی می پردازد و شامل:1-اخلاق 2-تدبیر منزل(مدیریت خانواده)3-سیاست مدن(جامعه شناسی)

3-علوم نظری با علوم عملی چه تفاوتی دارد؟

1-علوم نظری به موضوع خارج از اراده ی انسان می پرداطد ولی علوم عملی به موضوعات آگاهانه و ارادی انسان می پردازد.2-علوم نظری به بررسی آن چه هست می پردازد ولی علوم عملی به بررسی قراردادها و بایدها و نبایدها و کنش های انسانی می پردازد.3-علوم نظری موضوعاتی را بررسی می کند که تحت تأثیر زمان و مکان نیست ولی علوم عملی ، موضوعاتش تحت تأثیر زمان و مکان تغییر می کند.

4-جامعه شناسی انتقادی با چه مشکلی روبرو است؟

جامعه شناسی انتقادی برای مقایسه و داوری ارزشی خود ناچار است به تاریخ اجتماعی انسان متوسل شود ، چون ملاک دیگری برای این ارزیابی ندارد.

5-فلسفه چه کمکی به علم تدبیر مدن می کند؟

فلسفه می تواند ملاکی فراتر از عقل و تاریخ اجتماعی انسان ها فراهم کند و آن ملاک در فلسفه ی اولی ، خداشناسی می باشد.

6-عقل را به چند دسته تقسیم کرده اند؟

1-عقل نظری:بخشی از عقل است که به بررسی هست ها می پردازد.به صورت مستقل و با روش تجدیدی2-عقل عملی:به بررسی بایدها و نبایدها می پردازد و حکم ، داوری و ارزش گذاری می کند.(تجدید کردن یعنی بررسی یک پدیده بدون ویژگی های منحصر به فرد)

7-منظور از پدیده های اعتباری و پدیده های غیر اعتباری چیست؟

1-پدیده ای که توسط ذهن انسان و قواعد جامعه توسط عقل عملی انجام می شود ، پدیده ی اعتباری است.مانند:خانواده ، کلاس ، عقد ، طلاق ، ازدواج ، کتاب خوب ، کتاب بد و…2-پدیده ای که توسط عقل نظری ، خارج از آگاهی و راده ی انسان در طبیعت وجود دارد و با بودن یا نبودن انسان اعتبار نمی یابد ، پدیده ی غیراعتباری(تکوینی)گفته می شود.مثل اتاق در مدرسه که با حضور و اراده ی انسان اعتبار کلاس پیدا می کند ولی بدون حضور انسان مثلاً روز جمعه به صورت غیر اعتباری فقط یک اتق است.

درس 8

1-جهان طبیعی و جهان اجتماعی چه شباهت هایی دارند؟

1-دارای اجزای متفاوت هستند2-اجزای آن ها با یکدیگر روابط متقابل دارند3-برای رسیدن به یک هدف با یکدیگر همکاری می کنند و هماهنگ هستند.

2-جهان اجتماعی با جهان طبیعی چه تفاوتی دارد؟

جهان طبیعی مصتقل و خارج از اراده و آگاهی انسان است ولی جهلن اجتماعی با اراده و آگاهی انسان و در قالب قرارداد و اعتبار تعریف مب شود.

3-جهان اجتماعی چگونه شکل می گیرد و اعتبار می یابد؟

انسان با برداشتی که از واقعیت ها می کند ، نقش ها و حقوق و وظایف نقش ها را تعریف می کند(قرارداد می کند) و از ارتباط متقابل این نقش ها قوام اجتماعی را شکل می دهد.

4-فرهنگ را تعریف کنید و بنویسید چگونه انتقال می یابد؟

به جمع شناخت های مشترکی که بر اساس آن ارتباط اجتماعی و جهان اجتماعی شکل می گیرد و از طریق تعلیم و تربیت انتقال پیدا می کند.

5-منظور از بازتولید فرهنگ چیست؟

هر جامعه ارزش ها ، هنجارها و آرمان ها ی فرهنگی خود را از نسلی به نسل دیگر انتقال می دهد که بازتولیدفرهنگی نام دارد.

درس 9

1-خرده نظام های اساسی نظام اجتماعی کل را نام ببریدو پدیده های اجتماعی را نام ببرید که مربوط به هر یک از آن ها باشد.

1-نظام خانواده که پدیده هایی مانند ازدواج ، طلاق ، مراسم خواستگاری ، تولد ، سالخوردگی و کودکی مربوط به آن است.2-خرده نظام سیاسی که پدیده های اجتماعی مانند امنیت ، عدالت ، نظم ، برخورداری از قانون ، سیاست گذاری و… مربوط به آن است3-خرده نظام آموزشی که پدیده های اجتماعی تعلیم و تربیت ، جامعه پذیری ، فرهنگ پذیری ، مدرک تحصیلی ، مدرسه ف دانشگاه ، امتحان ، کارنامه ی تحصیلی و… مربوط به آن می شود.4-خرده نظام اقتصادی که شامل تورم ، عرضه و تقاضا ، مبادله ی کالا ، بانکداری و…. مربوط به آن می شود.

2-پدیده های اجتماعی از نظر اندازه و دامنه چگونه تقسیم می شوند؟

مثال بزنید.1-پدیده های اجتماعی خرد مانند هنجارها ، کنش های اجتماعیی افراد ، گروه های کوچک2-پدیده های اجتماعی کلان که پدیده های بزرگ و وسیع را بررسی می کند مانند آرمان ها ، عقاید و فرهنگ ، سازمان ها ، ملت ، نظام اجتماعی کل 3-پدیده هایی با دامنه ی متوسط که بین دو بخش قبلی قرار می گیرد مانند نظام های اجتماعی کوچک مانند خانواده

3-پدیده ها ی اجتماعی از نظر هویت به چند دسته تقسیم می شوند؟

1-عینی که محسوس و قابل دریافت حسی است مانند جنگ ، تثادف ، معماری ، لباس پوشیدن ، هدیه دادن و …2-پدیده های ذهنی که بیشتر جنبه ی نامحسوس و درونی دارد مانند قانون ، عقاید ، آرمان ها ، ارزش ها ، فرهنگ و…(البته برخی از پدیده های اجتماعی بین این دو هستند یعنی هم جیبه های درونی و هم بیرونی دارند ملنند اینترنت ، رقابت ، فناوری ، مد و صلح)

4-لایه های جهان اجتماعی به چند بخش تقسیم می شوند برای هر یک مثال بزنید.

1-لایه های عمیق و بنیادی جهان اجتماعی:لایه هایی هستند که در سطح کل جهان اجتماعی تأثیرگذار هستند و تأثیرشان بسیار مهم و تعیین کننده است مانند نظام خانواده ، نظام تعیم و تربیت ، اصول دین2-لایه های سطحی جهان اجتماعی:لایه هایی هستند که نقش حیاتی و اساسی ندارند و امکان تغییر بیشتری دارند و در صورت تغییر یا حذف آنان تغییر عمده ای در جامعه به وجود نمی آید مانند آداب ازدواج ، مراسم به خاک سپاری مردگان ، لهجه ها و آداب محلی ، بازی های گروهی ، مراسم جشن تولد و

5-نماد را تعریف کنید.توضیح دهید جز کدام یک از لایه های جهان اجتماعی است؟چند نماد که در چند دهه ی اخیر در جامعه ی ایران بوجود آمده است را بنویسید.

به نشانه هایی که به کمک آن پیامی را به دیگران منتقل می کنیم ، نماد گفته می شود.نمادها چون سریع تر تغییر می کنند و خرد می باشند جزء لایه های سطحی جهان اجتماعی می باشند.نمادهای گفتاری ونوشتاری مانند گیرداده ، کیلیک کرده ، سه شده ، تابلو شده ، قزمیت ، پاچه خواری ، اشاره ی انگشت شصت.

6-عمیق ترین عقیده ای که در لایه های اجتماعی جهان اجتماعی می تواند وجود داشته باشد ، چیست؟

باور و اعتقادی که انسان به اصل جهان و جایگاه انسان در آن دارد.(تفسیر انسان از مرگ و زندگی)

آرمان ها عمیق ترین لایه اند که اگر تغییر کنند ارزش ها باید تغییر کنند و به دنبال آن هنجارها و نمادها نیز تغییر می کنند و کم کم کل آن جهان اجتماعی تغییر می کند.

سؤالات درس 10 جامعه شناسی1 دوم دبیرستان

1.دلیل رفتار همکاری اعضا و اجزای جهان اجتماعی با موجودات دیگر در چیست؟

2.چه عواملی سبب پیدایش جهان های مختلف می شود؟

3.آیا هر نوع تغییر که در زندگی اجتماعی رخ می دهد،از نوع تغییر در جهان اجتماعی است؟

4.تفاوت هایی که مربوط به لایه های سطحی و پایین جهان اجتماعی است،چگونه است؟

5.تفاوت هایی که مربوط به لایه های عمیق جهان اجتمایی است،چگونه اند؟

6.تفاوت هایی که به ارزش های کلان،آرمان و اعتقادات باز می گردند،چگونه تفاوت هایی هستند؟

7.تفاوت که به حوزه ی نمادها،هنجارها و مانند آن هاست،چگونه اند؟

8.چرا زبان،نژاد و… را نمی توان جزو عناصر بنیادین جهان اسلام دانست؟

9.معانی محوری اسلام کدامند؟

10.عمیق ترین لایه ی اعتقادی جهان اسلام چیست؟چه چیزهایی را مجب شده است؟

11.با آمدن مفاهیم و معانی بنیادین جهان اسلام،چه مسائلی از بین رفت؟

سؤالات درس 11 :

1. جهان اجتماعی چگونه پدید می آید؟و چه چیزهایی را به دنبال می آورد؟

2.ساختن جهانی جدید نیازمند چیست؟

3.با تغییر جهان اجتماعی چه عواملی درون آن تغییر می کنند؟

4.فرصت ها و محدودیت های جهان اجتماعی چگونه پدید می آیند؟

5.جهان های اجتماعی مختلف را می توان داوری کرد؟

6.ماکس وبر درباره ی ویژگی های مثبت و منفی این جهان به چه نکاتی توجه کرده است؟

7.نکته ی اول از ویژگی های مثبت ومنفی این جهان ، رویکرد دنیوی این جهانی است،آن را توضیح دهید.

8.نکته ی دوم از ویژگی های مثبت ومنفی این جهان،افسون زدایی است،آن را توضیح دهید

9.نکته ی سوم از ویژگی های این جهان ، بسط و توسعه ی عقلانیت ابزاری است، آن را توضیح دهید.

10.نکته ی چهارم از ویژگی های مثبت و منفی این جهان، غلبه ی کنش های عقلانی معطوف به مواد است،آن را توضیح دهید.

11. نکته ی پنجم از ویژگی های مثبت و منفی این جهان،زوال عقلانیت ذاتی است،آن را توضیح دهید.

12.نکته ی ششم از ویژگی های مثبت و منفی این جهان را توضیح دهید.

13.منظور از جهان متجدد چیست؟

سؤالات درس 12

1.عده ایاز جامعه شناسان درباره ی جوامع انسانی چه اعتقاداتی دارند؟

2.نگاه تک خطی به همه ی جوامع چگونه است؟

3.جامعه شناسان حرکت طولی جوامع بشری را به چند مقطع تقسیم می کنند؟توضیح دهید

4.بر اساس چه دیدگاهی اندیشمندان اجتماعی عقیده دارند جهان های اجتماعی در عرض هم هستند؟

5.فرهنگ ها و تمدن ها چگونه در عرض یکدیگرقرار می گیرند؟ مثال بزنید

6.جهان های اجتماعی را بر چه اساسی تقسیم می کنند؟

7.از جمله تقسیماتی که بر اساس فرهنگ و نوع اعتقادات است به چند دسته تقسیم می شوند؟نام ببرید.

8.فرهنگ سکولار چیست و هدفش چیست؟

9.فرهنگ معنوی چگونه است؟

10.جامعه ی مقدس و معنوی را به چند دسته تقسیم می کنند؟نام برده توضیح دهید.

11.جهان های اجتماعی بشر را بر چه اساسی به دو قسم حق و باطل تقسیم می کنند؟

سؤالات درس 13

1.شناخت عمومی انسان چگونه است؟

2.افراد جامعه چه زمانی متوجه شناخت عمومی می شوند؟مثال بزنید

3.ویژگی های شناخت علمی در مقایسه با شناخت عمومی را بنویسید.

4.درباره ی تأثیر شناخت علمی بر شناخت عمومی به چه مواردی می توان اشاره کرد؟

5. درباره ی تأثیر شناخت عمومی بر شناخت علمی به مواردی می توان اشاره کرد؟

سؤالات درس 14

1.جوامع مختلف بر چه اساسی با قوانین علمی بر خوردهایی متفاوت دارند؟

2.همه ی جوامع چه علومی را به سهولت می پذیرند؟

3.زمانی که شناخت عمومی با شناخت علمی مخالف باشد چه پیش می آید؟

4.شناخت حسی چیست؟ابزار،منبع وروش آن چگونه است؟

5.شناخت عقلی چیست و ابزار منبع و روش آن چگونه است؟

6. استدلال تجربی و استدلال غیر تجربی چیستا؟

7.شناخت شهودی چیست و در چه مواردی با شناخت حسی وعقلی تفاوت دارد؟

8.ابزار شناخت شهودی چیست؟با مثال

9.منبع شناخت شهودی چیست؟با مثال

10.روش شناخت شهودی چیست؟

11.شناخت شهودی دارای چه مراتبی می باشد؟نام برده و توضیح دهید.

سؤالات درس 15

1.معرف چیست؟

2.شناخت علمی چیست؟

3.محدود کردن معنای علم به علم تجربی به چه زمانی بر می گردد؟

4.رویکرد دنیوی انسان معاصر موجب چه شده است؟

5.علت تردید فیلسوفان علم در محدود کردن علم به شناخت حسی چیست؟

6.محدود کردن شناخت علمی جامعه به شناخت تجربی در چه زمانی و چگونه رخ داد؟

7.غلبه ی دیدگاه حس گرایانه موجب چه شد؟

8.مشکل حس گرایان در دیدگاه حس گرایی چه بود؟

9.رویکرد صرفاًحسی و تجربی به علوم اجتماعی با چه آسیب هایی مواجه است؟

10.جامعه شناسان انتقادی برای خارج کردن علوم اجتماعی از محدودییت های تجربی چه کردند؟

11.فهم عرفی یا عقل جمعی چیست؟و از این نوع شناخت چه استفاده ای می شود؟

سؤالات درس 16

1.اقسام شناخت عقلی کدامند؟

2.منظر از علوم اجتماعی عقلی چیست؟

3.نمونه هایی از شناخت اجتمایی عقلی را نام ببرید.

4.علوم اجتماعی درچه جامعی نمی توانند وجد داشته باشد؟

5.توانمندی های رویکرد عقلی علوم اجتماعی چیست؟

6.آسیب مهم رویکرد عقلی علوم اجتماعی چیست؟

سؤالات درس 17

1.انسان جهان اساطیری چگونه است؟

2.جهان اساطیری حاصل چیست؟

3.در جهان اساطیری انسان ها به دنبال چه هستند؟

4.چرا در جهان اساطیری،عقل تجربی و ابزاری ارزش ندارد؟

5.اعتقاد به توحید،اعتقاد به چیست؟

6.اعتقاد به توحید مانع از چه می شود؟

7.مهم ترین بخش از شناخت علمی در جهان توحیدی چیست و چگونه است؟

8.علم عدنی چیست؟

سؤالات درس 18

1.قرآن کریم جهانی را که برای انسان ترسیم می کند، چگونه است؟

2.از منظر قرآن ،شناخت اجتماعی چگونه به دست می آید؟توضیح دهید.

3.جامعه در قرآن کریم چگونه است؟

4.تصویری که قرآن از جامعه ی انسانی ترسیم می کند،چه ویژگی هایی دارد؟نام برده توضیح دهید.

5.سنت های الهی چیست؟

6.از نظر قرآن کریم، سنت های الهی چگونه اند؟

7.برخی از سنت های الهی که در قرآن بیان شده اند را نام ببرید.

8.سنت ظهوروسقوط امت ها که یکی از سنت های الهی است،را توضیح دهید.

9.سنت امتحان و بلای الهی که یکی از سنت های الهی است،را توضیح دهید.

10.سنت ارسال رسل (فرستادن پیامبران)که یکی از سنت های الهی است،راتوضیح دهید.

11.نام چند مورد از کتاب هایی را که درباره ی سنت های اجتماعی و تاریخی قرآن نوشته شده اند، بنویسید

فعالیت ها

درس 1

*بوق زدن یک کنش انسانی است .آیا این کنش در همه یموارد معنایی یکسان دارد؟

درس 2

*دو مورد از دانش هایی که جز علو انسانی اند شناسایی کنید و دلیل انتخاب خود را بنویسید.

1-علوم سیاسی:چون به بررسی روابط بین نظام های سیاسی می پردازد.2-جغرافیای انسانی::چون به مطالعه ی رابطه ی بین انسان و طبیعت می پردازد.

*آیا قوانین فلسفی همان گونه که بر موجودات طبیعی جریان دارد بر کنش های انسانی نیز جاری است؟

قوانین طبیعی همه ی موجودات چه طبیعی و چه انسانی را بر اساس هستی و وجود داشتن بررسی می کند.

*به غیر از اصل علیّت یک قانون فلسفی دیگر را که نسبت به همه ی موجودات صادق باشد را نام ببرید.

رابطه ی وجود و ماهیت ، هر موجودی دارای ویژگی هایی است یعنی ماهیت دارد ، البته بعضی از چیزها ممکن است ماهیت داشته باشد ولی وجود نداشته باشد مثل سیمرغ ، ققنوس

درس 3

*رشته هایی را نشان دهید که طی سالیان مختلف ، فرصت شغلی آنان تفاوت کرده باشد ، دلیل آن را بیان کنید.

*به نظر شما ، در بین رشته های علوم انسانی کدام رشته از آینده ی شغلی بهتری برخوردار است؟

*آیا ملاک دیگری به غیر از فرصت و آینده ی شغلی برای مقایسه ی علوم طبیعی و علوم انسانی می توانید بیان کنید؟

*چگونگی انتشار و پیامدهای یک بیماری همه گیر را در گذشته مطالعه کنید و نشان دهید که انسان ها چگونه توانسته اند این بیماری را مهار کنند؟

*به نظر شما رابطه ی مطلوب انسان و طبیعت چگونه رابطه ای است؟

درس 4

*پیامدهای اجتماعی نامبرده در درس را با استفاده از کتاب مطالعات اجتماعی تعریف کنید.

الف)هنجار:مقررات کنش های اجتماعی که مورد قبول جامعه است.

ب)ارزش اجتماعی:اموری که مورد توجه و خاص همه ی افراد گروه باشد.

ج)جامعه پذیری: به آماده شدن افراد برای پذیرش نقش های اچتماعی گفته می شود.

د)کنترل اجتماعی: مجازاتی که افراد را ئادار به رعایت هنجارها می کند.

ه)نقش:جایگاهی است که با قرار گرفتن در آن هنجارهای خاصی را باید رعایت کنیم.

و) نظام اجتماعی :به مجموعه ای از نقش هلی متقابل و به هم پیوسته که در جهت رسیدن به یک هدف با یکدیگر همکاری می کنند.

*خردترین و کلان ترین پدیده ی اجتماعی کدامند؟

کنش اجتماعی ، نظام اجتماعی کل

درس 5

*فرض کنید شما شاهد نزاع و درگیری میان دو کشور ، دو قبیله در منطقه ای یا دو فرد در خیابان هستنید ، چگونه می توانید فواید علوم اجتماعی را در بررسی ، ارزیابی و حل این درگیری ها نشان دهید؟

1-شناسایی علل درگیری 2-فهم معانی طرفین از دعوا (دعوا چیست و می خواهند در دعوا چه کار کنند؟)3-کدام ارزش ها و هنجارها 4-راه حل خاتمه ی درگیری

*فرض کنید شما در مورد گروهی نوجوان که روزها به گدایی مشغولند و شب ها در خیابان های شهر می خوابند مطالعه می کنید.چگونه می توانید فواید علوم اجتماعی را در این مطالعه نشان دهید؟

1-یافتن علّت تکدّی گری 2-نیت نوجوانان 3-داوری ارزشی نسبت به تکدّی گری 4-ارائه ی راه حل جهت پایان دادن به تکدّی گری

*علمی را نام ببرید که بر اساس تعریف ارائه شده از علوم انسانی ، در حوزه ی علوم انسانی باشد ولی جز علوم اجتماعی نباشد.

روانشناسی چون کنش های فردی را بررسی می کند نه اجتماعی را.

*به نظر شما ادبیات جز کدام دسته از علوم است؟

جز علوم اجتماعی است چون به بررسی نمادها می پردازد و نمادها وسیله ی ارتباط اجتماعی هستند.

درس 7

*تفاوت علوم نظری و علوم عملی را بیان کنید.

1-علوم نظری به موضوع خارج از اراده ی انسان می پردازد ولی علوم عملی به موضوعات آگاهانه و ارادی انسان می پردازد.2-علوم نظری به بررسی آن چه هست می پردازد ولی علوم عملی به بررسی قراردادها و بایدها و نبایدها و کنش های انسانی می پردازد.3-علوم نظری موضوعاتی را بررسی می کند که تحت تأثیر زمان و مکان نیست ولی علوم عملی ، موضوعاتش تحت تأثیر زمان و مکان تغییر می کند.

*متافیزیک به معنای خاص جز کدام دسته از علوم است؟

*علوم انسانی و اجتماعی جز علوم نظری یا عملی اند؟دلیل آن را بیان کنید.

علوم عملی ، چون به بررسی بایدها و نبایدها و اعتباریات می پردازد.

*دو پدیده ی اعتباری نام ببرید و یک اثر و پیامد غیراعتباری برای هر کدام ذکر کنید.

*آیا موجودات طبیعی مانند ؛ اشیا ، جانوران و گیاهان از پدیده های اعتباری هستند؟دلیل بیاورید.

درس 8

*شما در جهان اجتماعی چه نقش هایی را بر عهده دارید و از چه مزایایی برخوردارید؟

نقش دانش آموزی که از مزایای تعلیم و تربیت برخوردار می شوند ، نقش فرزندی که از امکانات مادی و معنوی خانواده استفاده می کنند.

*به چه دلیل جهان اجتماعی پدیده ای طبیعی و تکوینی نیست؟

زیرا با آگاهی و اراده ی انسان ها تعریف شده و به وجود می آید.

*کدام بخش از فرهنگ توسط خانواده و کدام بخش توسط مدرسه انتقال پیدا می کند؟

فرهنگ رسمی توسط مدرسه و فرهنگ غیر رسمی توسط خانواده ، مانند:زبان آموزی در مدرسه و یادگرفتن لهجه در خانواده.

*شیوه انتقال فرهنگ مربوط به فرقه ها در جوامع گذشته و امروز چه تغییراتی کرده است؟

در گذشته ساده ، ابتدایی با تعامل مستقیم ، غیر تخصصی و معمولاً از طریق حرفه ی پدری بود . مشاغل تا حدودی بسته بود.(یعنی هر فردی حق وارد شدن به هر شغلی را نداشت) ولی امروزه مشاغل تخصصی ، پیچیده ، همراه با آموزش های رسمی و به صورت باز است.

درس 9

*در نظام خانواده برای عقاید ارزش ها ، هنجارها و نمادها یک مثال بیاورید.

1-نمادها:سفره ی عقد ، تبادل حلقه ، گل ، لباس سفید عروس 2-هنجارها:برگزاری مراسم عقد ، خواستگاری و… 3-ارزش ها:احترام ، صمیمیت ، محبّت ، آرامش 4-عقاید :ازدواج سنت پیامبر«صل الله علیه و آله»است.

برچسب‌ها:, , ,

نظرات بسته شده است.