تاريخ انتشار :جمعه 25 مارس 2011.::. ساعت : 11:40 ب.ظ
فاقدديدگاه

سوالات درس روانشناسی سال سوم علوم انسانی

سوالات درس روانشناسی سال سوم علوم انسانی

فصل اول :کلیات
1-درس روان شناسی چه فایده ای برای دانش آموزان دارد ؟
2- روانشنا سی از چه سالی به عنوان یک علم تجربی مطرح شد و سعی دا رد به چه سوالی پاسخ دهد؟
3- اهداف فعالیت های علمی چیست؟
4- منظور ازروش علمی چیست؟
5- سه ویژگی تجربه پذیری چیست هرکدام را تعریف کنید.
6- یک نظریه ی علمی ازطریق چه فرآیند هایی انجام می شود؟
7-روان شنا سی برای رسیدن  به یک علم تجربی با چه چالش هایی روبروست؟
8- موضوع روان شنا سی چیست؟
9- رویکرد راتعریف کنید وچند رویکرد درروان شنا سی وجود دارد؟
10- رویکرد زیست شناختی چیست ؟
11- تفاوت و تشابه رویکرد روانکاوی با رویکردرفتاری را بنویسید؟
12- هدف رفتار درمانی چیست ودو مثال روشی آن را بنویسید.
13- تفاوت رویکرد رفتاری با رویکرد انسان گرا چیست ؟
14- نظریه ی کارل راجرز و ابراهام مازلو را به طور خلاصه بنویسید.
15- یکی از ویژگی های مهم  روش آزمایش ومزایای اصلی این روش را بنویسید.
16- به چه دلایلی روان شنا سان از مطالعات همبستگی استفاده می کنند ؟
17- روش مشا هد ه طبیعی چه معایبی دارد؟
18- دو حوز ه ی تحقیقی روان شنا سی را تعریف کنید؟
19- مشاهد ه ی طبیعی چیست وچه کسانی معرفی نمودند؟
20- یکی ازلوازم اصلی در مشاهده ی طبیعی چیست ؟
21- تحقیقات در روان شنا سی به چند د سته تقسیم می شود ؟تعریف کنید.


فصل دوم :رشد
1- رشد راتعریف کنید.
2- دو فر آیند رشد کدامند ؟تعریف کنید.
3- شبا هت  انسان ها در بسیاری از جنبه های رشد نشان د هنده ی چیست؟
4- با مثالی توضیح د هید که چگونه رشد محصول مشترک رسش ویادگیری است؟
5- ویژگی ها ومشخصات اصلی  رشد را نام ببرید.
6- مراحل مهم رشد در طول زندگی انسان را بنویسید.
7- جنبه های مختلف رشد کدامند ؟
8- منظور از «انعطاف پذیری » در رشد چیست؟
9- روان شناسی رشد راتعریف کرده ومتذکر شوید از چه رشته هایی کمک می گیرد ؟
10- چرا در رشد نظریه های متفاوتی وجود دارد ؟
11- نظریه ی پیاژه چیست چه چیزی را مورد توجه قرار می دهد و چرا؟
12- «هوش » را از دیدگاه پیاژه تعریف کنید.
13- دوره های رشد از دیدگاه پیاژه را بنویسید .
14- نظریه ی «اریکسون»را بنویسید.
15- منظور ازبحران در نظریه ی اریکسون چیست ؟
16- مرحله ی نوجوانی «12 تا20 سالگی » را در نظریه اریکسون توضیح دهید.
17- دو نکته ی  مهم  نظریه ی اریکسون رابنویسید.
18- منظور از فنوتیپ وژنوتیپ چیست؟
19-  مراحل رشد قبل از تولد را بنویسید.
20- عوامل محیطی که رشد قبل از تولد را با دشواری ومشکل روبرو می سازند را نام ببرید.
21- در دو سال اول زندگی وزن بدن طفل ……برابر و قد  او ……برابر می شود .
22- توانایی چنگ زدن از حدود …… ماهگی به بعد یعنی زمانی که بین ……….. و……….. هماهنگی به وجود آمده است دیده می شود.
23-  در هنگام تولد کدام حس فعال وکدام حس ضعیف است ؟
24-……….. ازنیازهای عاطفی واجتماعی اولیه ی کودکان است.
25- رشدزیستی – اجتماعی در دوره ی کودکی اول چگونه است؟
26- ازخصوصیات مهم شناختی دوره ی کودکی اول چیست وبه چه معنایی می باشد؟
27- مهارت های حل مساله وحافظه در این دوره رشد می کند؟
28-  ویژگی های رشد زبان در دوره ی پیش از دبستان چگونه است؟
29-« مفهوم خود » مربوط به کدام نوع رشد است ودر چه دورهای شکل می گیرد وچه ویژگی هایی برای کودک ایجاد می شود ؟
30- در این دوره ، تفاوت  های جنسی ونقش جنسی برای کودکان مطرح  می شود ؟
31-ویژگی های رشد زیستی –اجتماعی دوره ی کودکی دوم (7تا 11 سالگی) را بنویسید.
32- در این دوره ، اره کردن ، قیچی کردن ، شمشیر بازی ، اسکیت بازی وفوتبال را به خوبی انجام می شود؟
33- منطقی شدن تفکر کودکان در این دوره شکل می گیرد ؟
34- چه دوران وسنینی برای یادگیری زبان دوم مطرح است وچه موقع کودک موفق  تر خواهد بود ؟
35- در چه دوره ای کودک به توانایی ها و ناتوانایی های خود آگاه می شود ومنظور چیست ؟
36- مسائل نگران کننده ی دوره ی نوجوانی به چه عاملی بستگی دارد؟
37- چه تغییراتی در دوره ی نوجوانی به دوره ی کودکی پایان می دهدواعلام شروع دوره ی بلوغ را می نماید ؟
38- شروع سن بلوغ کدام است ؟
39- عوامل موثر  در بلوغ را نام ببرید.
40- غالباً عادت ما هانه در چه سنینی صورت می گیرد وبین چه سنینی متغیر است ؟
41- روابط عاطفی واجتماعی چه نقشی در بلوغ دارد وتفاوت آن را در دختر وپسر بنویسید.
42- بیشتر  افزایش وزن در دختران و پسران  درچه سنی است ؟
43- آخرین قسمت های بدن که دردوره ی بلوغ به رشد نهایی می رسد کدام است وچه تاثیری در نوجوان دارد ؟
44- رسش جنسی در دوران بلوغ  به چه مواردی بستگی دارد  آنها را تعریف کنید ؟
45- عکس العمل  نوجوانان در مقابل تغییرات بدنی وجنسی به چه عواملی بستگی دارد ؟
46- زود رسی و دیر رسی بلوغ چه تا ثیری در نوجوان دارد و تفاوت آن در دختر و پسر چیست ؟
47-منظور از تفکرفرضیه  سازی چیست ؟
48- استدلال قیا سی چیست وچه تفاوتی بین نوجوانان14-13 ساله با کودک 10 ساله است .
49- مهمترین ویژگی های  تحولات شناختی دوره ی نوجوانی را نام ببرید.
50-ویژگی مثبت ومنفی (خطرناک بودن ) درون نگری وخود مرکزی را در نوجوان بنویسید.
51- سه دوره اخلاقی گلبرگ را بنویسید .
52- راننده ای که برای جریمه نشدن از قانون پیروی می کند در چه مرحله ی اخلاقی قرار می گیرد ؟
53- فردی که رفتار هایی را انجام می دهد تا دیگران او را فردی خوب بداننددر کدام مرحله ی اخلا قی کلبرگ است ؟
54- در مرحله ی استدلال اخلاقی تفاوت دختر وپسر در چیست وبیانگر چه می با شد؟
55- در تصیم گیری  نوجوانان به چه نکاتی باید توجه نمود؟
56- کدام یک از ویژگی های شناختی فرصت تصمیم گیری را برای نوجوان فراهم می کند ؟
57- مهم ترین ویژگی  رشد اجتماعی  دردوره ی نوجوانی  چیست ؟
58- منظور از «خود » چیست ؟
59- به چه دلایلی نوجوان از خود کاذب استفاده می کند ؟
60- تعیین هویت منا سب وتعریف خود در دوره ی نوجوانی به چه معناست ؟
61- نقش آموزی جنسیتی چیست وچگونه ایجاد می شود ؟
62- نوجوانانی را که به تعریف خود وهویت واقعی دست می یابند و آنهایی که د ست نیافته اند را با هم مقایسه کنید.
63- فشارهای گروهی  همسالان در دوره ی نوجوانی تا چه سنی افزایش پیدا می کند؟
64- چه چیزی باعث تعارض بین نوجوانان و والدین آنها می شود ؟
65- کدام  والدین در ایجاد  عزت نفس و شکل گیری هویت در نوجوانان موفق تر  هستند ؟


فصل سوم :فرآیندهای شناختی
1-شناخت و فرایند های شناختی به چند صورت پردازش می شوند ؟
2- ادراک واحساس راتعریف کرده وتفاوت آن را بنویسید.
3- مراحل ادراک را تو ضیح دهید .
4- اطلاعات بینایی از ابتدا (پایین ترین سطح پردازش ) تا انتها (بالا ترین سطح پردازش ) چگونه صورت می گیرد ؟
5- قشر خاکستری مغز چیست وچگونه نیمکره ها با یکدیگر ارتباط پیدا می کنند؟
6- قشر خا کستری مغز از چند ناحیه تشکیل شده است ؟
7- در نواحی چهار گانه چه اطلا عاتی صورت می گیرد ؟ (به صورت خلاصه )
8- ثبا ت ادراکی راتعریف کنید .
9- توجه را تعریف کنید .
10- انواع  توجه را نام برده وتعریف نمایید .
11-  چه محرک هایی توجه غیر ارادی را بیشتر جلب می کند ؟
12- انتخاب وتوجه به محرک خاص به چه عواملی بستگی دارد ؟
13- توجه بر اساس تعداد محرک به چند دسته تقسیم می شوند بنویسید.
14- تو جه ارادی با توجه غیر ارادی در چه موردی  با یکدیگر مشتر ک هستند ؟
15- عوامل موثر در تو جه پراکنده را نام برده  و دو  مورد را توضیح دهید.
16- منظور از نسبی بودن دشواری چیست وبه چه مواردی بستگی دارد ؟
17- تو جه ارادی وغیر اردی را با یکدیگر مقایسه کنید .
18- حافظه راتعریف کنید .
19- تفاوت حافظه را با یاد گیری بنویسید.
20- نظر افلا طون را درباره ی حافظه بنویسید.
21- ویلیام جیمز حافظه را به چند دسته نمود ؟
22- مراحل اصلی  حافظه را بنویسید.
23- اصول حافظه رانام ببرید.
24- چه ارتباطی بین یاد گیری و یادآوری درحافظه وجود دارد به صورت خلاصه بیان کنید.
25- بازیابی اطلاعات به چند صورت انجام می گیرد و کدام یک آسان تر است و عملکرد بهتری در حافظه دارد ؟
26- انواع بازیابی را نام برده وتعریف کنید.
27- منظور از اثر تولید چیست ؟
28- انواع یاد گیری فعال رانام ببرید.
29- حافظه ی عملی وکلامی را مقایسه کنید وعبارت معروف در این مورد را بنویسید .
30- اصول حافظه را نام برده و متذکر شوید که آیا همیشه به این صورت عمل می کنند و چه عواملی باعث متفاوت شدن  آن می گردد ؟
31- انواع حافظه را از دیدگاه  تولوینگ  نام برده وتعریف کنید .
32- اختلالات حافظه را بنویسید.
33-هیپوکامپوس چه نقشی در حافظه دارد ؟
34- لوب های چهار گانه ی قشر خاکستری چه نقشی در حافظه دارد ؟
35- کارکرد های زبان در انسان چیست ؟
36- چه نظراتی درباره ی یادگیری زبان وجود دارد ؟
37- زبان به چه اشکالی ظاهر می شود ؟ (اشکال گوناگون زبان کدام است ؟)
38- ارتباط اشکال زبان به چند صورت تقسیم می شوند بنویسید.
39- سیستم پردازش اطلاعات را تعریف کنید .
40- زبان به عنوان یک کارکرد ارتبا طی چگونه بین دو انسان صورت می گیر د یا پردازش می شود ؟
41- چه وقفه ویا آسیبی در بخش بیانی ودریافتی می تواند به وجود بیاید؟
42- شنیدن چند گونه است هر کدام را تعریف کنید.
43- شنیدن معنایی چه ویژگی هایی دارد ؟
44- لب خوانی چه نقشی در شنیدن دارد ؟
45- مهارت های تکلم یا گفتن را بنویسید.
46- گفت وگوی موفق (رابطه ی موفق )چه شرایطی دارد بنویسید .
47- خطاهای گفتاری رابنویسید .(با مثال )
48-خواندن نیازمند به چه مهارت هایی می باشد ؟
49- منظو از کلمه خوانی ومفهوم خوانی چیست ؟
50- در کلمه خوانی چه راهکار هایی وجود دارد ؟
51- چه کسانی مبتلا به نارسا خوانی هستند ؟
52- کلمات دیداری پایه چیست ؟
53- منظور از تحلیل ساختاری چه می باشد ؟
54-منظور از ساکادها چیست ؟
55- نوشتن وخواندن چه شباهت هایی دارد ؟
56- در فر آیند نوشتن تفکر چه نقشی دارد ؟
57- برای بهبود نوشتن چه راهکارهایی وجود دارد ؟
58- دو مرکز اصلی زبان چیست و وظیفه ی هر کدام چه می باشد ؟


فصل چهارم:سلامت روانی واختلال روانی
1-علت مرگ ومیرهای امروزی چیست ؟
2- علت مرگ ومیرهای امروزی با گذشته چه تفاوتی دارد ؟
3- عوامل ریسک رفتاری کدامند ؟
4- روان شناسی سلامت چیست وچه الگوهای رفتاری  را ارائه می دهد ؟
5- سلامت روانی راتعریف کنید .
6- ویژ گی های افراد سالم را نام ببرید .(4 مورد )
7- فشار روانی در روان شناسی چیست ؟
8- فشار روانی به چه عواملی بستگی دارد ؟
9- چه جنبه های شخصیتی از انسان در برابر فشار روانی موثر است ؟
10- بیماری عروق کرونر چیست و عامل آن چه می باشد ؟
11- افراد دارای الگوی رفتاری الف وب چه خصوصیاتی دارند ؟
12- منظور از استقامت وسخت رویی چیست ؟
13- کسی که در برابر فشار روانی احساس کنترل می نماید با کسی که احساس کنترل نمی کند چه تفاوتی دارد ؟
14- ناکامی چیست ؟
15- ناکامی ها به چند دسته تقسیم می شوند توضیح دهید .
16- در چه موردی میزان ناکامی بیشتر است ؟
17- واکنش معمول در برابر ناکامی چیست ؟آن راتعریف کنید .
18- چه واکنش هایی در برابر ناکامی وجود دارد بنویسید .
19- کدام یک از واکنش ها در برابر  ناکامی موثرتر  است ؟توضیح دهید .
20 – تعارض را تعریف کنید وانواع آن را با مثال توضیح دهید .
21-ساده ترین تعارض و فراوان ترین تعارض ها در زندگی کدام است؟
22- فشار روانی در چند سطح صورت می گیرد . بنویسید .
23- مراحل سندروم انطباق عمومی را بنویسید .
24- رفتار مقابله ای چیست؟
25- چه تفاوتی بین  ملاک های سلامت روانی واختلال روانی وجود دارد؟
26- چند معیبار برای اختلال روانی وجود دارد؟ بنویسید .
27- اضطراب را تعریف کنید .
28- چه موقع اضطراب اختلال محسوب می شود؟
29- چهار مورد از علائم اختلال اضطراب فراگیر را بنویسید .
30- اختلال هراس چیست ؟
31- تفاوت اختلال اضطرابی فراگیر با اختلال هراس چیست ؟
32- هراس اجتماعی را تعریف کنید .
33- انواع هراس را نام ببرید .( چهار مورد )
34- افرادی که دارای وسواس فکری – عملی هستند چه احساسی دارند؟
35- انواع کلی اشتغالات ذهنی افراد وسواسی چیست ؟
36- اختلال فشار  پس سانحه ای چیست ؟ وچه علائمی دارد ؟
37- اختلالات خلقی را تعریف کنید وانواع آن را نام ببرید .
38- اختلال خلقی دوقطبی را بنویسید .
39- عناصر روان درمانی چه هستند ؟
40- انواع درمان اختلالات روانی به چند گروه طبقه بندی می شوند ؟ وانواع هر طبقه کدام اند ؟

طراح:آقای محمد حسین حسامی

 

برچسب‌ها:, , , , ,

نظرات بسته شده است.