تکدي گري ، وصله هايي ناپسند بر جوامع شهري

خرداد ۲۱ام, ۱۳۸۹
تکدي گري به عنوان يک ناهنجاري اجتماعي از گذشته هاي دور و از زماني که انسان زندگي اجتماعي را شروع کرده در جوامع گوناگون وجود داشته است  از : مسعود وسيله تنگدستي بعضي افراد و خانواده ها و از سويي وجود حس... ادامه