امام در آخرین روزهای زندگی : نه آمدنش چیزی هست و نه رفتنش چیزی هست و نه مرگش چیزی هست، هیچ كدام از اینها چیزی نیست.

ژوئن 2nd, 2014
                      روایت سید احمد خمینی از آخرین روز حیات امام یكی از بستگان امام به ایشان گفته بود كه این چیزی نیست و حال شما خوب خواهد شد. امام فرموده بودند: نه آمدنش چیزی هست و... ادامه