اصول رانندگي با اتومبيلهاي ديفرنسيال جلو ( Fwd )

ژوئن 17th, 2010
مقدمه رانندگي يكي از هنرهايي است كه هر فرد در يك دورهسني به يادگيري آن مي پردازد و بعد از مدتي با تمرين و كسب تجربه موفق به فراگيريآن مي گردد ‌، و البته هستند كساني كه بعد از مدتي رانندگي احساس تبحر خاصي مينمايند ‌، ولي... ادامه