تمامی رنج های بشر به دیدگاهایش بستگی دارد.

آگوست 4th, 2015
غير از درد ها که منشاء جسمانی دارند تمامی رنج های بشر به دیدگاهایش بستگی دارد. درد تنها چیزی است که به دیدگاهای بشر ربطی ندارد. اگر دست من لای در گیر کند چه من فردی الهی باشم و چه لائیک و چه لیبرال و چه کمونیست هر چه باشم... ادامه