كاش می شد سه چیز را از كودكان یاد بگیریم

دسامبر 24th, 2010
      كاش می شد سه چیز را از كودكان یاد بگیریم: 1- بیدلیل شاد بودن و پای كوبیدن 2- همیشه سرگرم كار بودن و بیهوده ننشستن 3- حق و خواسته خود را با تمام وجود خواستن و فریاد... ادامه