تاريخ انتشار :یکشنبه 21 آوریل 2013.::. ساعت : 11:22 ق.ظ
فاقدديدگاه

تحلیل آماری پایان نامه های کارشناسی وکارشناسی ارشد

تجزیه و تحلیل داده ها ،فرآیندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری در نمونه آماری فراهم آمده اند خلاصه، کدبندی و دسته بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط ها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید. در این فرآیند داده ها هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی پالایش می شوند و تکنیکهای گوناگون آماری نقش بسزایی در استنتاج ها و تعمیم ها به عهده دارند ( خاکی،1376 ).

تجزيه و تحليل داده‌ها براي بررسي صحت و سقم فرضيات براي هر نوع تحقيق از اهميت خاصي برخوردار است. امروزه در بيشتر تحقيقاتي که متکي بر اطلاعات جمع‌آوري شده از موضوع مورد تحقيق مي‌باشد؛ تجزيه وتحليل اطلاعات از اصلي‌ترين و مهمترين بخشهاي تحقيق محسوب مي‌شود. داده‌هاي خام با استفاده از فنون آماري مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختيار استفاده کنندگان قرار مي‌گيرند.

براي تجزيه و تحليل داده‌هاي جمع‌آوري شده ابتدا آمار توصيفي که به بررسي متغيرهاي جمعيت شناختي تحقيق شامل جنسيت، ميزان تحصيلات و … مي‌پردازد؛ مورد بررسي قرار مي گيرد. سپس آمار تحليلي مطرح مي‌گردد.

ارائه خدمات آماری پایان نامه های کارشناسی ارشد در زمینه های زیر صورت می گیرد :

ـ تحليل توصيفي با نمودارهاي آماري

ـ آزمون نرمال بودن مشاهدات ـ آزمون فرض ها

ـ آزمون استودنت (استيودنت) يا تي (t)

ـ آزمون همبستگي پيرسون

ـ آناليز واريانس

ـ آزمون مقايسات ميانگين (آزمون دانكن و LSD)

– آزمون روايي و پايايي و قابليت اعتماد پرسشنامه با استفاده از آلفاي كرونباخ

ـ آزمون ناپارامتري كروسكال واليس

ـ آزمون همبستگي ناپارامتري (آزمون كندال و تاو)

ـ جداول فراوني

ـ آزمون كي دو ( خي دو يا مربع كاي )

و………..

جهت انجام پایان نامه با این شماره در تماس باشید 09143546241

نظرات بسته شده است.