تاريخ انتشار :پنج‌شنبه 10 ژوئن 2010.::. ساعت : 10:12 ب.ظ
فاقدديدگاه

يا زماني فرا ميرسد كه فرزندان از والدينشان بزرگتر شوند ?

از پدري پرسيدند آيا درست است كه مي گويند: زماني فرا خواهد رسيد كه فرزندان  بزرگ تر از  والدين خواهند شد؟
گفت: اتفاقا اين موضوع سخت ذهن مرا به خود مشغول داشته است. البته كاري به استعداد و نبوغشان ندارم. منظور من سن و سال آن هاست!
پرسيدند: به چه دليل؟

گفت:”به اين دليل كه برايتان شرح خواهم داد:
وقتي 30 ساله بودم فرزندمان متولد شد. يعني 30 برابر او سن داشتم.
وقتي 2 ساله شد من 32 سال داشتم . يعني 16 برابر او سن داشتم.
وقتي 3 ساله شد من 33 سال داشتم. يعني 11 برابر او سن داشتم.
وقتي 5 ساله شد من 35 سال داشتم. يعني 7 برابر او سن داشتم.
وقتي 10 ساله شد من 40 سال داشتم. يعني 4 برابر او سن داشتم.
وقتي 15 ساله شد من 45 سال داشتم. يعني 3 برابر او سن داشتم.
وقتي30 ساله شد من 60 سال داشتم. يعني 2 برابر او سن داشتم.
مي‌ترسم اگر به همين منوال پيش برود او به زودي از من جلو بزند و بشود پدر من و من هم بشوم پسر او!

 

نظرات بسته شده است.