تاريخ انتشار :دوشنبه 22 نوامبر 2010.::. ساعت : 10:57 ب.ظ
فاقدديدگاه

فقط نگرش خود را عوض کنید

می گویند در كشور ژاپن مرد میلیونری زندگی میكرد كه ازدرد چشم خواب بچشم نداشت و برای مداوای چشم دردش انواع قرصها و آمپولها را بخودتزریق كرده بود اما نتیجه چندانی نگرفته بود. وی پس از مشاوره فراوان با پزشكان ومتخصصان زیاد درمان درد خود را مراجعه به یك راهب مقدس و شناخته شده میبیند. وی بهراهب مراجعه میكند و راهب نیز پس از معاینه وی به او پیشنهاد كه مدتی به هیچ رنگیبجز رنگ سبز نگاه نكند

.وی پس از بازگشتاز نزد راهب به تمام مستخدمین خود دستور میدهد با خرید بشكه های رنگ سبزتمامخانه را با سبز رنگ آمیزی كند . همینطور تمام اسباب و اثاثیهخانه را با همین رنگ عوض میكند. پس از مدتی رنگ ماشین ، ست لباس اعضای خانواده ومستخدمین و هر آنچه به چشم می آید را به رنگ سبز و تركیبات آن تغییر میدهد و البتهچشم دردش هم تسكین می یابد.

بعد از مدتیمرد میلیونر برای تشكر از راهب وی را به منزلش دعوت می نماید. راهب نیز كه با لباسنارنجی رنگ به منزل او وارد میشود متوجه میشود كه باید لباسش را عوض كرده و خرقه ایبه رنگ سبز به تن كند. او نیز چنین كرده و وقتی به محضر بیمارش میرسد از او می پرسدآیا چشم دردش تسكین یافته ؟ مرد ثروتمند نیز تشكر كرده و میگوید :” بله .

اما اینگرانترین مداوایی بود كه تاكنون داشته.” مرد راهب با تعجب به بیمارشمیگوید بالعكس این ارزانترین نسخه ای بوده كه تاكنون تجویز كرده ام. برای مداوایچشم دردتان،تنها كافی بود عینكی با شیشه سبز خریداری كنید و هیچنیازی به این همه مخارج نبود.برای این كار نمیتوانی تمام دنیا را تغییر دهی ، بلكهبا تغییر چشم اندازت میتوانی دنیا را به كام خود درآوری. تغییر دنیا كار احمقانه ایاست اما تغییر چشم اندازمان ارزانترین و موثرترین روش میباشد.

نظرات بسته شده است.