تاريخ انتشار :سه‌شنبه 8 ژوئن 2010.::. ساعت : 9:33 ب.ظ
فاقدديدگاه

ده تعبیر نادرست از موفقیت

1-بعضی از مردم به خاطر گذشته‌شان، تحصیلاتشان و… موفقنیستند.
هیچ كس نمی‌تواند موفق باشد مگربخواهد و سپس برای بدست آوردنشبكوشد.

-2افرادموفق اشتباه نمی‌كنند.
آن‌ها هم مثل مااشتباه می‌كنند فقط اشتباهشان را تكرارنمی‌كنند.

3- برایموفق شدن باید 60 (70، 80، 90 و…) ساعت در هفته كار كرد.
موفقیت به «زیاد» انجام دادن كاری ربطندارد، بلكه بیشتر به «درست» انجام دادن آن ربطدارد.

-4فقط اگرقواعد خاصی را اجرا كنیم موفق می‌شویم.
چهكسی قواعد را به وجود می‌آورد؟ موقعیت‌ها متفاوتند. گاهی لازم است از قواعد خاصیپیروی كنیم و گاهی نیز باید قواعد ساخته خودمان را بكاربندیم.

-5 اگر كمكبگیریم، این دیگر موفقیت نیست.
موفقیت بهندرت در تنهایی رخ می‌دهد. آن‌هایی را كه به موفق شدن تو كمك می‌كنند، شناسایی كن. تعدادشان كم نیست.

6- باید خیلی شانس بیاوریم تا موفق شویم.
بله، كمی باید شانس آورد اما بیشتر به كار سخت، دانش و جدیت احتیاجاست.

-7 فقط اگرزیاد پول درآوریم موفقیم.
پول یكی ازنتایج موفقیت است، اما ضامن آننیست.

-8 باید همهبدانند كه ما موفق هستیم.
شاید با بدستآوردن پول و شهرت بیشتر، افراد بیشتری از كارتان باخبر شوند. اما، حتی اگر شما تنهاكسی باشید كه از این موضوع باخبرید، هنوز آدم موفقی هستید.

-9موفقیت، یك هدفاست.
موفقیت بعد از رسیدن به اهداف بدستمی‌آید. وقتی می‌گویی «می‌خواهم آدم موفقی شوم» از شما سوال می‌كنند: «در چهچیزی؟»

-10به محضاین‌كه موفق شویم، گرفتاری‌ها هم تمام می‌شوند.
شاید فرد موفقی باشی، اما خدا كه نیستی. پستی و بلندی‌ها در پیش‌اند. ازموفقیت امروزت لذت ببر، فردا روز دیگری است.

 

نظرات بسته شده است.