تاريخ انتشار :سه‌شنبه 8 ژوئن 2010.::. ساعت : 8:57 ب.ظ
فاقدديدگاه

راز زندگی بدون مشکل

قدرت روانیخود را برای موفقیت افزایش دهید


فقط افرادی عاری از مشکلات ومسائل هستند که دیگر در کنار ما نیستند. بنابراین، مشکلات یکی از نشانه های زندگی وحیات است. هر چه بیشتر درگیر مشکلات باشیم، زنده تر و فعال تریم.

مشکلات و پیشرفت ها با هم پیش میروند و نمی توان یکی را بدون دیگری در اختیار داشت.
این رویه ی برخورد باناملایمات و مشقت ها، بیانگر چیزی است که می توان آن را نیروی روانی موفقیت نامید وموضوع آن چگونگی برخورد با موانعی است که با آنها روبرو می شویم. اکثر مردم از لحاظفیزیکی و بدنی سالم اند ، اما از جنبه ی نگرش به زندگی ممکن است از سلامت روانیبرخوردار نباشند.

راز آن، در این نیست که عاری ازمشکلات باشیم، زیرا این گمان دست نیافتنی است ، بلکه داشتن یک روش مثبت و پرانرژیبرای حل مشکلات است.

اکثر مردم از لحاظ فیزیکی و بدنیسالم اند ، اما از جنبه ی نگرش به زندگی ممکن است از سلامت روانی برخوردارنباشند.

چگونه بر مشکلات غلبهکنیم؟

یک بار هنرپیشه ی معروفی اظهار کرد: « مهم نیست که شما به زمین بیافتید ، بلکه مهم این است که برخیزید». هر فردی مشکلاتو سختی هایی دارد که باید با آنها مبارزه کند. کسانی از این عرصه سرفراز بیرون میآیند که مهارت رویارویی با ناملایمات را بدون از دست دادن اراده و انرژی شان داشتهباشند. توصیف نیروی روانی دشوار است، اما می توان آن را در وجود کسانی یافت که باجسارت و شجاعت برای دستیابی به اهداف شان در حال مبارزه و تلاش اند.

در این جا دو قاعده که به توسعه یسلامت روانی کمک می کنند را ذکر می کنیم:


قاعده اول: این یک مبارزه استنه مشکل.


دیگر از کلمه ی «مشکل» استفاده نکنید ، زیرا تداعی کننده ی احساس منفیاست و مأیوس کننده است. در عوض واژه ی مبارزه یا چالش را به کار ببرید: « ما بابرخی از چالش های بزرگی روبروییم که باید آنها را حل کنیم. باید آنها را به مزیتتبدیل کرده و روی آنها کار کرد

مبارزه و چالش واژه ای مثبت و انرژیزاست که با بیشتر ما را برای کشف یک راه حل ترغیب می کند. چالش، نیمه ی پر لیواناست در حالی که مشکل، نیمه ی خالی لیوان است.

ارزشمندترین دارایی شما داشتن یکتفکر مثبت است.


قاعده دوم: چیزی به نام شکست وجود ندارد بلکه یک بازخورداست.

وقتی موشک های هدایت شونده از مسیرخارج می شوند ، حس گرهای بازخورد ، خطا را یافته و مسیر را اصلاح می کند. این آگاهیاز خطا، موشک را قادر می سازد تا با دقت به مسیر صحیحش دست یابد.

همین نگرش را نسبت به خودتان داشتهباشید. زمانی که مرتکب اشتباهی می شوید ، شکست محسوب نمی شود ، بازخوردی است کهمکانیسم هدف یابی شما برای این که دوباره شما را به مسیر صحیح هدایت نماید ، به آننیاز دارد.

برنامه نویسان رایانه ای می دانندهنگامی که برای اولین بار برنامه ی جدیدی را راه اندازی می کنند احتمالاً به طورصحیح کار نخواهد کرد و باید معایب آن را رفع کنند. آنها احساس شکست یا ناراحتی نمیکنند بلکه اصلاحات لازم را انجام داده و مراحل برنامه را بر پایه ی آموخته های خودتغییر داده و تصحیح می کنند.

بهترین واکنشی که شما در مقابل یکاشتباه می توانید داشته باشید این است که آن را به عنوان یک تجربه ی آموزندهبپذیرد.

نظرات بسته شده است.