مزایا و محاسن حاکمیت دولت و مقایسه آن بابخش خصوصی در بحث تولید میوه

تیر ۷ام, ۱۳۹۳
  در این شکل از تولید که شکل کنونی مدیریت باغات میوه شرکت نیز از آن تبعیت دارد توسعه به مفهوم پایدار آن در مدیریت باغ و تولید میوه نقش اساسی ایفا می نماید یعنی در کنار عدالت اجتماعی ، اشتغال و توسعه متوازن ، بحث های زیست... ادامه