سوگ ما در هجر رهبر کمتر از یعقوب نیست =او پسر گم کرده بود و ما پدر گم کرده ایم

ژوئن 3rd, 2016
گریه کن ابربهاری گریه کن بامن از این سوگواری گریه کن دل ندارد طاقت هجران او بادل من خود به یاری گریه... ادامه