تاريخ انتشار :یکشنبه ۲۲ خرداد ۹۰.::. ساعت : ۱۰:۰۷ ق.ظ
فاقددیدگاه

تفاوتهای زنان و مردان

 هر کسی را بهر کاری ساختند میل آن را در دلش انداختند/ مولوی……….

علاوه بر تفاوت های فردی بین انسان ها به طور کلی، و بین زن و مرد نیز بهطور اخص تفاوت های بارز چشمگیری از نظر جسمانی و روانی وجود دارد و همین امر توجهمتخصصین و صاحب نظران را به خود جلب کرد و نقطه عطفی در باب انجام مطالعات در موردزن ها و مقایسه آن با مردها شد. مطالعه جنسیت و تفاوت های جنسی همواره مورد توجه وعلاقه پژوهشگران بوده است. روان شناسان در بررسی تفاوت های جنسی توجه خویش را بهزنان معطوف کردند، اما چون بیشتر این پژوهشگران مرد بودند به طور طبیعی فعالیت هایپژوهشی آنان نیز متأثر از جهت گیری های جنسی آنان بود

تصوراتقالبی و کلیشه ای در مورد زنان


باورهای قالبی، همانا ذهنیت های ایستا و ثابتی هستند که پایه های عملیندارند و مردم به مردان یا زنان نسبت می دهند، به عبارت دیگر مردم پیشاپیش ویژگیهای خاصی را به دو جنس نسبت می دهند. امروزه در دانشگاه های برخی کشورها این باوررواج دارد که زنان با مردان از لحاظ روان شناختی و فیزیولوژیکی تفاوت دارند. بهعلاوه تحقیقات امروزی نشان می دهد که این باورهای قالبی از سال ۱۹۷۲تاکنون تغییرات محسوسی نداشته است.


اکثریت مردم صفات زیر را از ویژگی های جنس زن می دانند:

محافظه کار و خویشتندار


دلواپس عواطف و احساسات دیگران


دارای گرایشات دینی عمیق


میل به امنیت خواهی فراوان


تمایل و علاقه شدید به هنر و ادبیات


به سادگی، عواطف لطیف را به زبان آوردن

و خصوصیات زیر را به مردان نسبت می دهند:


بسیار مستقل است.


پرخاشگر و سلطه طلب است.


به سادگی تحت تأثیر قرار نمی گیرد.


عمیقاً شیفته ریاضیات و مقولات علمی.


در برابر بحران ها، خویشتنداری خود را حفظ می کند.


در بسیاری از زمینه ها فعال بوده و تمایلات رقابت جویی عمیقیدارد.


تقریباً بسان یک رهبر عمل می کند.


معتمد به نفس بوده و بسیار جاه طلب است.


عمیقاً به آداب و شیوه های جهان آگاه است.


برخی کلیشه ها نه تنها در قیاس با سایر فرهنگ ها متفاوت است بلکه این موضوعدر میان نژادها و طبقات اجتماعی نیز تفاوت دارد. مثلاًً کلیشه هایی سفید پوستان ورنگین پوستان متفاوت هستند. روان شناسانی چون «لاندرین»، با توجه به تحقیقاتی کهانجام داده اند به نتایجی نیز دست یافته اند. مثلاً وی زمانی که زنان سفید پوست رابا زنان سیاه پوست مقایسه می کرد به کلیشه های چون وابستگی بیشتر، احساساتی بودنبیشتر و هوشمندی بیشتر دست یافت در صورتی که زنان سیاه پوست را خرافاتی و ستیزه جویافت.


دیدگاههای کلیشه ای راجع به مردان


همانطور که در مورد زنان کلیشه هایی رواج دارد، این مسئله در مورد مرداننیز صدق می کند. ویژگی های ایده آل اجتماعی مردان باید شامل صفاتی چون پرخاشگری،استقلال و خودکفایی، غیر احساسی بودن و اعتماد به نفس باشد.

پژوهش های انجام شده نشان می دهد که چهار عامل اصلی در پایداری باورهایقالبی در مورد مردان نمود آشکار دارند:
۱) مردانگی طلب می کند که هرگونه خصوصیات زنانه از مردان دور باشد

۲) مردان باید نماد «چرخ بزرگ» باشند. مرد باید کامیاب شود و همگان به دیدهاحترام به او بنگرند و نان آوری بزرگ باشد.

۳) مرد باید نماد اعتماد به نفس، نیرومندی و خود اتکایی باشد.

۴) مرد باید پرخاشگر و قدرتمند باشد و از ابراز خشونت و جسارت ابایی نداشتهباشد.


تغییراتنقش های مردان

القائات گذشته با هنجارهای امروزی مردان متفاوت است. در گذشته مرد ایده آلکسی بود که قدرت پرخاشگری داشته باشد. لیکن امروز این صفت سرزنش می شود، به علاوهدر گذشته مرد می بایست در فضای کاری، قاطعیت و خشونت از خود نشان دهد، لیکن امروزههنر در این است که شخص هر چه بیشتر با همکاران خویش هماهنگ و همسو باشد.
نقش های سنتی مردان توسط جامعه شناسان و انسان شناسان مورد مطالعه قرارگرفته است. امروزه اوضاع دگرگون شده است، زیرا کار کردن در کارخانجات و شرکت ها وموفق شدن، مستلزم ویژگی هایی می باشد که به جای زورمندی محتاج ظرافت و هوشمندی است. مرد امروزی باید به طور مطلوب با همکاران خویش تعامل داشته باشد و با مساعدت آنانبه اهداف عالیه خویش برسد. به علاوه مردان امروزی باید خویشتن دار باشند، لیکن باید حساسیت های عاطفیخویش را نیز ابراز نمایند.


مقایسهروان شناسی زن و مرد

گوهر وجودی زن و مرد یکی است، هر دو انسانند و طبیعتاً با یکدیگر شباهت هایبسیار دارند، ضمن آنکه در مواردی با یکیگر تفاوت دارند. متأسفانه پژوهش ها و گرایشهای علمی بیشتر به تفاوت های زن و مرد، و نه بر شباهت های آنها تکیه دارد. افزون برآن جنس زن و مرد در پاره ای از ویژگی ها همپوشی های زیادی را نشان می دهند که دراین مورد باید به توزیع فراوانی این ویژگی ها در دو جنس توجه کرد و دریافت کهمیانگین نمره های هر گروه در مقایسه با دیگری در آزمون های مربوطه چه میزانیاست

 

نظرات بسته شده است.

603