تاريخ انتشار :دوشنبه ۱ آذر ۸۹.::. ساعت : ۱۰:۵۷ ب.ظ
فاقددیدگاه

فقط نگرش خود را عوض کنید

می گویند در کشور ژاپن مرد میلیونری زندگی میکرد که ازدرد چشم خواب بچشم نداشت و برای مداوای چشم دردش انواع قرصها و آمپولها را بخودتزریق کرده بود اما نتیجه چندانی نگرفته بود. وی پس از مشاوره فراوان با پزشکان ومتخصصان زیاد درمان درد خود را مراجعه به یک راهب مقدس و شناخته شده میبیند. وی بهراهب مراجعه میکند و راهب نیز پس از معاینه وی به او پیشنهاد که مدتی به هیچ رنگیبجز رنگ سبز نگاه نکند

.وی پس از بازگشتاز نزد راهب به تمام مستخدمین خود دستور میدهد با خرید بشکه های رنگ سبزتمامخانه را با سبز رنگ آمیزی کند . همینطور تمام اسباب و اثاثیهخانه را با همین رنگ عوض میکند. پس از مدتی رنگ ماشین ، ست لباس اعضای خانواده ومستخدمین و هر آنچه به چشم می آید را به رنگ سبز و ترکیبات آن تغییر میدهد و البتهچشم دردش هم تسکین می یابد.

بعد از مدتیمرد میلیونر برای تشکر از راهب وی را به منزلش دعوت می نماید. راهب نیز که با لباسنارنجی رنگ به منزل او وارد میشود متوجه میشود که باید لباسش را عوض کرده و خرقه ایبه رنگ سبز به تن کند. او نیز چنین کرده و وقتی به محضر بیمارش میرسد از او می پرسدآیا چشم دردش تسکین یافته ؟ مرد ثروتمند نیز تشکر کرده و میگوید :” بله .

اما اینگرانترین مداوایی بود که تاکنون داشته.” مرد راهب با تعجب به بیمارشمیگوید بالعکس این ارزانترین نسخه ای بوده که تاکنون تجویز کرده ام. برای مداوایچشم دردتان،تنها کافی بود عینکی با شیشه سبز خریداری کنید و هیچنیازی به این همه مخارج نبود.برای این کار نمیتوانی تمام دنیا را تغییر دهی ، بلکهبا تغییر چشم اندازت میتوانی دنیا را به کام خود درآوری. تغییر دنیا کار احمقانه ایاست اما تغییر چشم اندازمان ارزانترین و موثرترین روش میباشد.

نظرات بسته شده است.

567