چگونه یک پروپوزال بنویسیم ؟

ژانویه 24th, 2014
 الف- عنوان موضوع پژوهش: بصورت يک جمله واضح و روشن عبارت موضوع پژوهش در ابتدا بيان مي شود که البته متغيرهاي اصلي پژوهش در جمله عنوان موضوع بکار گرفته مي شود. ب- نوع پژوهش که از نظر هدف (کاربردي يا بنيادي) و از نظر ماهيت و... ادامه