30 ویژگی انسان مدنی از نگاه دکتر سریع القلم

اکتبر 17th, 2014
دکتر سریع القلم سی ویژگی یک انسان مدنی را به شرح زیر برشمرده است:  آیا شما فردی متمدن هستید ؟ یک شهروند مدنی کسی است که؛ ۱ ـ به شهروندان عادی بیشتر احترام بگذارد تا کسانی که پست و مقام دارند؛ ۲ ـ بتواند سی صفحه در مورد... ادامه