حضور مستمر و نظارت مدیرکل شرکت غله وخدمات بازرگانی اردبیل در نحوه خرید گندم

ژوئن 12th, 2015
ازاولین روز خرید گندم مازاد برنیاز کشاورزان استان اردبیل درشمال استان(منطقه مغان)اقای مهندس علی نوبخت مدیرکل  شرکت غله وخدمات بازرگانی اردبیل ،باحضور مستمر درمنطقه مستقیما بر روند خرید گندم نظارت دارند.به گزارش... ادامه