قطار انصراف از دریافت یارانه به سازمان غله استان اردبیل هم رسید

آوریل 16th, 2014
انصراف از دریافت یارانه نقدی امروز به ارزشی والا تبدیل گشته است.به گزارش شهریمیز عده کثیری از دولتمردان استان اردبیل از این امر خیر استقبال نموده اند. خبر رسیده است که اقاي مهندس عباس كريمي مديركل محترم غله استان اردبيل... ادامه