بخشداران بخش مرکزی و اصلاندوز شهرستان مرکزی انتصاب شدند

دسامبر 19th, 2014
با پیشنهاد فرماندار پارس آباد وحکم مجید خدا بخش ،استاندار اردبیل محمد ابراهیمی به عنوان بخشدار مرکزی پارس اباد و عباس مینایی به عنوان بخشدار اصلاندوز معرفیو از امروز مشغول کار شدند. همچنین عباس جاهد به عنوان مشاور... ادامه