سوالات درس روانشناسی سال سوم علوم انسانی

مارس 25th, 2011
سوالات درس روانشناسی سال سوم علوم انسانی فصل اول :کلیات 1-درس روان شناسی چه فایده ای برای دانش آموزان دارد ؟ 2- روانشنا سی از چه سالی به عنوان یک علم تجربی مطرح شد و سعی دا رد به چه سوالی پاسخ دهد؟ 3- اهداف فعالیت های علمی... ادامه