طایفه گرایی، بازدارنده توسعه/بومی گرایی،طایفه گرایی نیست/

مارس 10th, 2015
شاید قبل از هرچیز دیگری بتوان طایفه گرایی را بزرگ ترین آفت محیط های کوچک سنتی دانست چالشی که بیگمان در عصر حاضر عنصری نا متجانس با فضای جهان امروزی به شمار می آید و باتمدن و دنیای مدرن در تناقض است. این عصبیت و برتری‌طلبی... ادامه