فرمان رییس جمهور آذربایجان برای تاسیس شورای هماهنگی حمل و نقل

اکتبر 26th, 2015
الهام علی یف رییس جمهور آذربایجان فرمان تاسیس شورای هماهنگی حمل و نقل ترانزیتی را صادر کرد. به گزارش شهریمیز، رییس جمهور آذربایجان با این فرمان شاهین مصطفی یف وزیر اقتصاد و صنعت و رئیس آذری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران... ادامه