ای قوم به حج رفته کجائید کجائید ؟

آوریل 14th, 2015
      ای قوم به حج رفته کجایید کجایید معشوق همین جاست بیایید بیایید معشوق تو همسایه و دیوار به دیوار در بادیه سرگشته شما در چه هوایید   گر صورت بی‌صورت معشوق ببینید هم خواجه و هم خانه و هم کعبه... ادامه