مزایا و محاسن حاکمیت دولت و مقایسه آن بابخش خصوصی در بحث تولید میوه

ژوئن 28th, 2014
  در این شکل از تولید که شکل کنونی مدیریت باغات میوه شرکت نیز از آن تبعیت دارد توسعه به مفهوم پایدار آن در مدیریت باغ و تولید میوه نقش اساسی ایفا می نماید یعنی در کنار عدالت اجتماعی ، اشتغال و توسعه متوازن ، بحث های زیست... ادامه