نمونه سوالات جامعه شناسی 1

مارس 27th, 2011
  نمونه سوالات جامعه شناسی 1 (چاپ 89( 1-کنش های انسانی چه نوع کنشی است و چه کنش های دیگری به غیر از کنش های انسانی وجود دارد؟ کنش طبیعی ، کنش حیوانی ، به فعالیتی که انسان آگاهانه و بااراده انجام می دهد کنش انسانی نام... ادامه