نمونه ای از نتیجه مدیریت چندین ساله فرهنگی ومقابله با تهاجم فرهنگی در مدارس دولتی پارس اباد

فوریه 7th, 2014

این هم ازلباس دانش آموزان مدارس دولتی پارس اباد

ژانویه 1st, 1970
نمونه ای از نتیجه مدیریت چندین ساله فرهنگی وآموزشی ومقابله با تهاجم فرهنگی در مدارس دولتی پارس... ادامه