چگونه انتقاد کنیم و چگونه انتقاد پذیر باشیم

آوریل 6th, 2012
توصیه‌هایی به آنها که می‌خواهند خوب انتقاد‌کنند و آنهایی که مجبورندانتقادهای بد بشنوند. انتقاد هم مثل هر چیز دیگری، خوبش خوب است و بدش بد... واقعا کجای کارمان می‌لنگد؟ چرا انتقادهایمان کار نمی‌کند؟چرا بعضی‌ها جواب... ادامه