تاريخ انتشار :یکشنبه 5 دسامبر 2021.::. ساعت : 9:19 ب.ظ
فاقدديدگاه

استان اردبیل دوباره در نزاع رتبه اول شد

نزاع
بر اساس آمار منتشر شده نشان می دهد در بین استان ها، اردبیل، و سیستان و بلوچستان به ترتیب بیشترین و کمترین میزان بروز نزاع جمعی هفت ساله را به ترتیب با ۶۶.۶ و ۲۰.۷۹ درصد در ۱۰۰۰۰۰ داشتند.

آمار نزاع در استان اردبیل ۶۶.۶ می باشد


یک بررسی از سوی میز سلامت مرکز مطالعات راهبردی ژرفا نشان میدهد، طی ۶ سال گذشته، روند افزایش بروز نزاع جمعی معنی دار بوده است.

یکی از عوامل مهم موثر بر سلامت اجتماعی رفتارها و کنش های اجتماعی افراد است که در ابعاد مختلف خود را نشان می دهد. یکی از این مسائل بسیار مهم نزاع جمعی است که بعنوان یکی از چالش های اجتماعی مطرح است.

تشخیص همبستگی میزان نزاع جمعی در استان ها در طول زمان، درک بهتری از سیاست گذاران اجتماعی و سلامت در شناسایی علل احتمالی را فراهم می کند.

در ارزیابی انجام شده از سوی مرکز مطالعات راهبردی ژرفا، روند میزان نزاع جمعی در ۳۱ استان ایران بر اساس داده های به دست آمده از سازمان پزشکی قانونی ایران بر اساس جنسیت و استان ها بین سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹ مورد بررسی قرار گرفته است.

یافته های این بررسی نشان می دهد، در بین استان ها اردبیل، و سیستان و بلوچستان به ترتیب بیشترین و کمترین میزان بروز نزاع جمعی هفت ساله را به ترتیب با ۶۶.۶ و ۲۰.۷۹ درصد در ۱۰۰۰۰۰ داشتند.

نتایج این بررسی نشان داد که میزان سالانه نزاع جمعی در ایران از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ به میزان ۰.۳۷ درصد کاهش یافته و پس از سال ۱۳۹۶ به بعد، ۰.۴۱ درصد افزایش یافته است.

این مطالعه نشان دهنده افزایش روز افزون نزاع جمعی در سال های گذشته در بیشتر استان های ایران است. مداخلات لازم برای پیشگیری از افزایش میزان نزاع جمعی به دلیل تاثیرات مختلف آن بر عوامل روانی، اجتماعی و بهداشتی مهم است.

برچسب‌ها:,

نظر خود را به ما بنویسید.