تاريخ انتشار :سه‌شنبه 7 ژانویه 14.::. ساعت : 7:53 ب.ظ
فاقدديدگاه

پایان نامه وپروپوزال

a_002

تجزیه و تحلیل داده ها ،فرآیندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری در نمونه آماری فراهم آمده اند خلاصه، کدبندی و دسته بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط ها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید. در این فرآیند داده ها هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی پالایش می شوند و تکنیکهای گوناگون آماری نقش بسزایی در استنتاج ها و تعمیم ها به عهده دارند ( خاکی،۱۳۷۶ ).

تجزیه و تحلیل داده‌ها برای بررسی صحت و سقم فرضیات برای هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمع‌آوری شده از موضوع مورد تحقیق می‌باشد؛ تجزیه وتحلیل اطلاعات از اصلی‌ترین و مهمترین بخشهای تحقیق محسوب می‌شود. داده‌های خام با استفاده از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می‌گیرند.

برای تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده ابتدا آمار توصیفی که به بررسی متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق شامل جنسیت، میزان تحصیلات و … می‌پردازد؛ مورد بررسی قرار می گیرد. سپس آمار تحلیلی مطرح می‌گردد.

ارائه خدمات آماری پایان نامه های کارشناسی ارشد در زمینه های زیر صورت می گیرد :

پایان نامه وپروپوزال

ـ تحلیل توصیفی با نمودارهای آماری

ـ آزمون نرمال بودن مشاهدات ـ آزمون فرض ها

ـ آزمون استودنت (استیودنت) یا تی (t)

ـ آزمون همبستگی پیرسون

ـ آنالیز واریانس

ـ آزمون مقایسات میانگین (آزمون دانکن و LSD)

آزمون روایی و پایایی و قابلیت اعتماد پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ

ـ آزمون ناپارامتری کروسکال والیس

ـ آزمون همبستگی ناپارامتری (آزمون کندال و تاو)

ـ جداول فراونی

ـ آزمون کی دو ( خی دو یا مربع کای )

و………..

     غلامرضا  آورند     تلفن تماس :    09143546241 

 

نظر خود را به ما بنویسید.