۴۰ هزار پزشک عمومی سرگردانند و مجبورند با گوش سوراخ کردن یا ختنه کردن امورات را بگذرانند

سپتامبر 4th, 2016
به گزارش شهریمیز، علی نوبخت حقیقی در نشستی در محل بیمارستان مهر در جمع برخی متخصصان این بیمارستان افزود: برای جلوگیری از این که افرادی خارج از جامعه پزشکی برای درآمد پزشکان سقف بگذارند، خودمان باید اقدام کنیم. وی ادامه... ادامه