سنگها شاید نه ولی گنجشکها هم دل دارند

اردیبهشت ۳۰ام, ۱۳۹۳
 سنگها  شاید نه  ولی گنجشکها هم دل... ادامه