حضور مستمر و نظارت مدیرکل شرکت غله وخدمات بازرگانی اردبیل در نحوه خرید گندم

خرداد ۲۲ام, ۱۳۹۴
ازاولین روز خرید گندم مازاد برنیاز کشاورزان استان اردبیل درشمال استان(منطقه مغان)اقای مهندس علی نوبخت مدیرکل  شرکت غله وخدمات بازرگانی اردبیل ،باحضور مستمر درمنطقه مستقیما بر روند خرید گندم نظارت دارند.به گزارش... ادامه