مدیر کل غله استان :خرید گندم در استان اردبیل از نیم میلیون تن گذشت

مرداد ۱۸ام, ۱۳۹۴
مدیرکل غله وخدمات بازرگانی استان اردبیل در مصاحبه با خبر نگار نگاه هستی : خرید گندم در استان اردبیل از نیم میلیون تن گذشت علی نوبخت در رابطه با خرید تضمینی گندم با خبرنگار نگاه هستی اظهار داشت : تا به امــروز توانسته ایم... ادامه