امام در آخرین روزهای زندگی : نه آمدنش چیزی هست و نه رفتنش چیزی هست و نه مرگش چیزی هست، هیچ كدام از اینها چیزی نیست.

خرداد ۱۲ام, ۱۳۹۳
                      روایت سید احمد خمینی از آخرین روز حیات امام یكی از بستگان امام به ایشان گفته بود كه این چیزی نیست و حال شما خوب خواهد شد. امام فرموده بودند: نه آمدنش چیزی هست و... ادامه