شیرین دل

تیر ۳۱ام, ۱۳۹۰
قصه مردمانی که از دیر باز به خاطر نبود امکانات اولیه زندگی از روستاهای خود بار سفر را میبستند وعازم شهرها میشدند خیلی وقت است که شنیده میشود.تعدد اولاد ،کمبود زمینهای کشاورزی ویا تقسم آن به تعداد اعضای خانواده کفاف... ادامه