راهکارهای مناسب برای خروج از طایفه گرایی در انتخابات

تیر ۵ام, ۱۳۹۴
مشاركت سیاسی از جمله اموری است كه سالها از سوی محافل روشن‏فكری بسیار مورد توجه قرار گرفته و از آن به عنوان یكی از مهم‏ترین شاخص‏ه های توسعه یاد می‏ کنند، به گونه‏ ای كه عدم مشاركت سیاسی به عنوان یكی از نشانه ‏های عقب‏... ادامه