چرا فقط يك عده كم‌سواد حق حرف‌زدن دارند؟

بهمن ۱۶ام, ۱۳۹۲
یک عده شدند متولی همه مردم، مشکوک همه مورد تردید     با یک شعار آدم متولی می‌شود؟     دانشگاه‌ها به دولت كمك كنند     این جناح و آن جناح بس است.... ادامه