دل واپس واقعی کیست ؟

تیر ۵ام, ۱۳۹۴
علی دشتی* دلواپس بودن دراموراجتماعی وسیاسی جامعه کار پسندیده ای بوده ومی باشد بشرطی که این دلواپسی منافع عمومی مردم بویژه کسانیکه ازمحرومترین طبقات اجتماعی محسوب میشوند راهمیشه مد نظر داشته باشد. دلواپسان باید کسانی... ادامه