قانون دانه

تیر ۲ام, ۱۳۸۹
نگاهی به درخت ســـیب بیندازید. شاید پانـــصد ســـیب به درخت باشد که هر کدام حاوی ده دانه است. خیلی دانه دارد نه؟ ممکن استب پرسیم «چرا این همه دانه لازم است تا فقط چنددرخت دیگر اضافه شود؟»اینجا طبیعت به ماچیزی یاد می دهد.... ادامه