مغفول ماندن حامیان دولت و نماینده مردم ، موجب سرخوردگی آنان می گردد

دسامبر 2nd, 2017
همین چند روز پیش تعدادی ازنیروهای فعال و زحمتکش کارگروه فضای مجازی بعلت حل نشدن مشکل اشتغال شان از همه گروه های اختصاصی لفت داده اند و به نشانه اعتراض ترک گروه کرده اند .دوستان توانمندی که چه قبل از انتخابات و چه بعد از... ادامه