تشریح خرگوش زنده در كلاس زیست شناسی

آوریل 8th, 2016
به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومی محیط زیست همدان، محمدرضا محمدی با اشاره به برخورد قانونی با مدیر دبیرستانی كه خرگوش زنده در آن تشریح شده، گفت: با دبیر این دبیرستان كه اقدام به تشریح خرگوش زنده در كلاس درس كرده است نیز... ادامه